Związek zawodowy i zasada autonomii

W sferze reprezentacji i obrony zbiorowych praw i interesów pracowników, reprezentatywny związek zawodowy występuje nie tylko w imieniu pracowników należących do tego lub innego związku, ale także w imieniu pracowników nie zrzeszonych w żadnym związku zawodowym. Ze względu na tą grupę pracowników nie zrzeszonych trzeba inaczej spojrzeć na zasadę równych praw związków zawodowych. Dlatego w dyskusji nad zagadnieniem reprezentatywności nie można ograniczać się jedynie do porównywania praw związków zawodowych. Dla określenia sytuacji prawnej związku zawodowego pod kątem jego reprezentatywności, należy więc brać pod uwagę nie tylko jego uprawnienia, ale także jego obowiązki i odpowiedzialność za ich wykonywanie.

Związek zawodowy realizując zasadę autonomii zbiorowej występuje w imieniu określonej grupy pracowników zrzeszonych lub nie w tym związku. Dlatego jest słuszne i sprawiedliwe, że związek upoważniony do reprezentowania większej liczby pracowników posiada szersze uprawnienia i kompetencje, bo ma on większe możliwości działania, większe doświadczenie i ponosi też większą odpowiedzialność.

Pojęcie i kryteria reprezentatywności powinny być dostosowane do celu jaki ma być osiągnięty. Celem tym jest przyznanie prawa reprezentowania i obrony zbiorowych praw i interesów pracowników i pracodawców tym organizacjom, które zrobią najlepszy użytek z tych uprawnień. Kryteria powinny więc być dobrane z punktu widzenia tego celu. Konieczne jest by były one jasne i zrozumiałe dla pracowników i partnerów społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>