Zasada reprezentatywności

Reprezentatywność związków zawodowych jest wymagana w celu uczestniczenia, na prawach członka, w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Z uwagi na to, że Komisja została powołana do życia na podstawie decyzji podjętej przez sygnatariuszy „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym”, pracowników reprezentują w niej te związki zawodowe, które podpisały „Pakt”. Komisja ma jednak prawo wnioskować o powołanie w jej skład innych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Rozwiązanie to ma charakter tymczasowy i będzie zapewne stosowane tylko do czasu kompleksowego uregulowania problemów reprezentatywności przez ustawodawcę.

Zasada reprezentatywności, w odniesieniu do związków zawodowych, ma na szczeblu ogólnokrajowym zastosowanie w jeszcze kilku innych sprawach. I tak, ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa i ogólnokrajowy związek zawodowy reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy mają prawo opiniowania projektów aktów prawnych, występowania z wnioskiem o wydanie lub zmianę ustawy, wnoszenia rewizji nadzwyczajnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami o wyjaśnienie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo do uczestniczenia w uzgadnianiu listy mediatorów Ministra Pracy. Ponadto Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w porozumieniu z ogólnokrajowymi organizacjami międzyzwiązkowymi oraz ogólnokrajowymi związkami zawodowymi, reprezentatywnymi dla pracowników większości zakładów pracy, określa sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy, w celu obliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>