Wybrane problemy reprezentatywności związków zawodowych

Uznanie związku zawodowego jest ważnym problemem w każdym systemie zbiorowych stosunków pracy, charakteryzującym się pluralizmem związków zawodowych. Uznanie związku zawodowego może nastąpić dla różnych celów, np. konsultacji, partycypacji, informacji oraz – oczywiście – negocjacji, które mogą być prowadzone na różnych płaszczyznach (krajowej, regionalnej, lokalnej, a także na szczeblu przedsiębiorstwa).

W referacie zajmiemy się głównie uznaniem związku zawodowego dla celów rokowań zbiorowych. Pod pojęciem „rokowania zbiorowe” rozumiemy pełny i szeroki proces podejmowania decyzji przez strony reprezentujące interesy pracodawców i pracowników. W tym kontekście, ogólnym celem mechanizmu rokowań zbiorowych jest wynegocjowanie i realizacja uzgodnionego zbioru zasad regulujących treść i procedury stosunku pracy, a także określenie relacji między stronami tego procesu.

Głównym zadaniem mechanizmu tych rokowań jest sprawne i skuteczne działanie. Oznacza to konieczność istnienia „reprezentatywnych” stron, gotowych rozwiązywać różne problemy powstające w związku z rokowaniami zbiorowymi, włączając problem uznania związków zawodowych.

Jest zrozumiałe, że zagadnienie uznania związków zawodowych jest szczególnie ważne w systemie charakteryzującym się pluralizmem związków zawodowych, tym bardziej jeżeli związki rywalizują między sobą. W systemie pluralistycznym opracowano zasady proceduralne, których celem jest udzielenie pomocy pracodawcy w określeniu partnerów rokowań zbiorowych, jeżeli nie utworzą oni wspólnej reprezentacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>