Właściwe władze

Ingerencja władz publicznych może mieć miejsce, gdy są one powołane do podjęcia decyzji lub sprawowania nadzoru nad organem podejmującym decyzję w sprawie uprawnienia danego związku zawodowego do uzyskania uznania od pracodawcy lub od zrzeszenia pracodawców, a także do zagwarantowania efektywnego uznania stronie pracodawców. Tymi władzami publicznymi mogą być: ministerstwa pracy (jak np. w Belgii i we Francji) lub niezależne organy sądownicze, takie jak sąd pracy lub trybunał przemysłowy (gdy do ich jurysdykcji należą spory dotyczące uznania), albo też niezależna rada posiadająca funkcje administracyjne i ąuasi-sądownicze, jak np. rady stosunków pracy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.

Jeśli chodzi o skład omawianych organów, mogą to być tylko niezależni członkowie (jak w przypadku Stanów Zjednoczonych) lub osoby reprezentujące świat pracy, pracodawców i opinię publiczną (jak w przypadku niektórych prowincji Kanady). Trudno jest przesądżić, czy lepsza jest struktura trójstronna, czy w pełni niezależna władza.

Władza niezależna ma jednak przewagę nad strukturą trójstronną, która z racji swojego trójstronnego charakteru będzie zawsze skłonna do kompromisu. W sytuacji, gdy niezależną władzę wyposaża się w szerokie uprawnienia do wydawania decyzji według jej uznania, organ trójstronny może być właściwy do zapewnienia, by te uprawnienia były realizowane.

Jedną z podstawowych przyczyn, dla których państwa ustalają procedury w sprawie uznania związków zawodowych, jest zapobieganie strajkom na tle uznania. W niektórych krajach, takich jak Kanada, Stany Zjednoczone, czy Filipiny, wprowadzono specjalne przepisy prawne ograniczające strajki mające na celu poparcie uznania. W Stanach Zjednoczonych i na Filipinach strajk na tle uznania związku zawodowego jest uważany za nieuczciwą praktykę w stosunkach zbiorowych, jeśli inny związek zawodowy został już uznany za reprezentanta pracowników, a nawet wtedy, gdy toczy się postępowanie w sprawie takiego uznania. Są jednak kraje, w których strajki dotyczące uznania są dozwolone jako środek mający na celu uzyskanie dobrowolnego uznania, a zabronione wtedy, gdy przed właściwymi władzami toczy się postępowanie w sprawie uznania związku zawodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>