Warunki reprezentatywności

Jeżeli utworzenie nowego związku zawodowego nie jest przedmiotem jakiegoś szczególnego zobowiązania, uprawnienia przyznawane są jedynie reprezentatywnym związkom zawodowym:

– w zakresie wybierania i działania reprezentatywnych organów załogi,

– w negocjacjach układów i porozumień zbiorowych pracy,

– w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i rozwiązywania sporów zbiorowych,

– w zakresie udziału w instytucjach o charakterze ekonomicznym i społecznym,

– w zakresie negocjacji międzynarodowych.

Reprezentatywne organy załogi: w tej dziedzinie reprezentatywność związku zawodowego oceniana jest na szczeblu przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, podobnie jak we wszystkich sprawach należących do organizacji związkowych, istnieje tu niezaprzeczalne domniemanie reprezentatywności związków zawodowych afiliowanych przy jednym z „Pięciu”6.

Sekcja związkowa: może być utworzona we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od zakresu ich działalności i formy prawnej, na wniosek reprezentatywnego związku zawodowego istniejącego w przedsiębiorstwie. Jeżeli związki zawodowe, afiliowane przy reprezentatywnej organizacji krajowej, uznawane są za w pełni reprezentatywne, nie oznacza to, iż korzystają z monopolu: inne związki zawodowe mogą przedstawić dowód swojej reprezentatywności w przedsiębiorstwie.

Delegat związkowy: każda organizacja związkowa tworząca sekcję związkową wyznacza jednego lub kilku delegatów związkowych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Liczba delegatów związkowych zależy od liczby pracowników w przedsiębiorstwie. Delegat związkowy reprezentuje swój związek wobec pracodawcy, spełnia on określone zadania w zakresie negocjacji zbiorowych, wypowiadania opinii przez pracowników, czasu pracy. Korzysta on z przepisów chroniących go przed zwolnieniem lub istotną zmianą treści jego umowy o pracę w przypadku zmiany pracodawcy, choroby, przejścia na wcześniejszą emeryturę, zakończenia umowy na czas określony lub terminowej umowy o pracę. W przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia, pracownik ten może domagać się przywrócenia do pracy, otrzymać odszkodowanie cywilne i skarżyć pracodawcę za wykroczenie. Postępowanie sądowe może być wszczęte w przypadku zastosowania przez pracodawcę środków dyskryminujących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>