Uzasadnienie, informacja i sposoby odwołania

Raport z wynikami badania reprezentatywności przygotowywany jest przez Dyrekcję Stosunków Pracy i przekazywany ministrowi pracy, który podejmuje decyzję. Decyzja ministerialna przyznająca lub odmawiająca reprezentatywności i decyzja wzywająca reprezentatywne organizacje związkowe na zebrania komisji mieszanej, stanowią dwa odrębne akty prawne.

Uzasadnienie: Decyzja Ministra musi opierać się na stanie faktycznym i przepisach prawnych. Jest ona podporządkowana zasadom ustanowionym przez ustawę z 11 lipca 1979 r. o uzasadnianiu aktów administracyjnych.

Decyzja może być natychmiastowa lub na skutek upływu terminu 4 miesięcy. Można zażądać uzasadnienia decyzji będącej skutkiem upływu terminu. Od decyzji można się odwoływać do sądu administracyjnego w terminie 2 miesięcy.

Adresaci decyli: O decyzji powiadamia się wszystkie strony biorące udział w negocjacjach. Droga odwoławcza: Zawsze jest możliwe złożenie odwołania z powodu nadużycia władzy, w terminie 2 miesięcy, do Sądu Administracyjnego i Rady Stanu.

Sędzia sprawuje ograniczoną kontrolę legalności, dotyczącą materialnej nieścisłości faktów, błędu prawnego, naruszenia ustawy, rażącego błędu w ocenie i nadużycia władzy. Dostęp do dokumentów administracyjnych – ustawa z 17 lipca 1978 przewiduje wolny dostęp do dokumentów administracyjnych związków, których sprawa była badana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>