Uprawnienia przysługujące związkom zawodowym

Reprezentatywność związku zawodowego jest to pewna cecha, pewna forma „kwalifikowanej” reprezentacji praw i interesów pracowników. Jest to wymóg prawny lub/i faktyczny (ze strony drugiego partnera społecznego), który musi być spełniony, aby dany związek zawodowy mógł działać w określonej dziedzinie dla osiągnięcia określonego celu (podpisać układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie, wejść do danej organizacji np. Trójstronnej Komisji Ekonomiczno- -Społecznej lub ogłosić strajk). Reprezentatywność jest ściśle związana z odpowiedzialnością za powzięte zobowiązania (reprezentatywność = odpowiedzialne reprezentowanie). Jej kształt zależy od tego na jakim poziomie (przedsiębiorstwo, region, kraj) rozpatrujemy ten problem.

Można, jak się wydaje, dokonać pewnego podziału przysługujących uprawnień, który może ułatwić odróżnienie związków zawodowych reprezentatywnych od innych związków, nie posiadających tej cechy.

Istnieją uprawnienia będące udziałem wszystkich związków zawodowych, niezależnie od ich wielkości i znaczenia („wiarygodności” czy „odpowiedzialności”): prawo do tworzenia związków zawodowych, wykładnia ich statutów i programów działania, wybierania władz związkowych, prawo do reprezentowania i obrony swoich członków, prawo do uzyskania informacji.

Ponadto można wyróżnić uprawnienia przysługujące związkom zawodowym uznanym prawnie lub uznanym faktycznie przez pracodawcę oraz związkom reprezentatywnym, uznanym za reprezentatywne (np. zawarcie układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, wejście do określonych instytucji np. komisji trójstronnej, podjęcie określonych działań np. rozpoczęcie sporu zbiorowego lub ogłoszenie strajku).

Wymienione grupy uprawnień zależą w dużym stopniu od poziomu, dla którego określa się reprezentatywność związku zawodowego. Uznanie reprezentatywności, a więc przyznanie pewnych praw niektórym tylko związkom zawodowym, bywa oceniane jako zerwanie z zasadą równości związkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>