Układy ponadzakładowe

– Zawierają je:

– ze strony pracowników właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związku,

– ze strony pracodawców – właściwy organ organizacji pracodawców, właściwy minister w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników w państwowych jednostkach budżetowych, przewodniczący zarządu gminy w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej.

Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu ponadzakładowego przysługuje – organizacjom pracodawców i innym podmiotom uprawnionym do zawarcia układu ze strony pracodawców i każdej ponadzakładowej organizacji związkowej, dla której ma być zawarty układ. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ ponadzakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa rokowania może prowadzić wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne organizacje związkowe. W przypadku gdy w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu ponadzakładowego organizacje związkowe nie przystępują do rokowań w w/w trybie, wówczas uprawnione do prowadzenia rokowań są organizacje reprezentatywne.

Reprezentatywną organizacją ponadzakładową, która posiada najpełniejszą zdolność do prowadzenia rokowań w sprawie układu zbiorowego pracy i jego zawarcia jest organizacja zrzeszająca: 1) co najmniej 500 tys. pracowników, lub 2) co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu, nie mniej niż 5000 pracowników, 3) największą liczbę pracowników, dla których ma być zawarty określony układ pracy ponadzakładowy. Stwierdzenie reprezentatywności należy do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie do którego ponadzakładowa organizacja związkowa występuje z wnioskiem.

Do 23 maja 1995 r. do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęło 26 wniosków, z których 19 spraw zostało zakończonych wydaniem postanowienia. W 18 sprawach stwierdzono reprezentatywność ponadzakładowych organizacji związkowych, w jednej sprawie wniosek oddalono (z uwagi na niewskazanie podstawy, brak danych o ilości członków i liczbie zatrudnionych pracowników). W większości wniosków podstawę stanowiło kryterium określone w pkt 2 § 1 art. 24117, w trzech wypadkach wskazana była podstawa z pkt 2 i 3 § 1, zaś w wypadku dwóch wniosków podstawę stanowił zapis pkt 1 § 1 art. 2417 k.p.

Stwierdzenie reprezentatywności z pkt 1 ma charakter abstrakcyjny, bowiem nie wiąże się z inicjatywą zawarcia określonego ponad- zakladowego układu zbiorowego pracy. Z tego punktu widzenia konkretny charakter ma ustalenie reprezentatywności na podstawie pkt 2 i 3 § 1, gdyż może ono dotyczyć sytuacji, w której przewiduje się zawarcie układu zbiorowego dla określonej liczby i branży pracowników.

Należy zatem ustalić zakres podmiotowy przewidywanego układu zbiorowego pracy – w orzeczeniach wydawanych na podstawie tych przepisów znajduje się sformułowanie do jakiego kręgu pracowników odnosi się stwierdzenie, że dana organizacja związkowa jest reprezentatywna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>