Trudności z regulowaniem reprezentatywności cz. II

Obowiązująca regulacja prawna reprezentatywności związków zawodowych, jak również organizacji pracodawców jest niepełna i nie umożliwia rozwiązywania sytuacji kolizyjnych. Dotyczy to przede wszystkim negocjowania układów zbiorowych pracy. W tej sprawie kodeks pracy stanowi, że w razie istnienia kilku reprezentatywnych organizacji związkowych, prowadzących rokowania nad układem, układ ten (zarówno ponadzakładowy jak i zakładowy) mają zawierać wszystkie te organizacje (art. 241§ 6 i art. 2415 § 6 k.p.). Wystarczy zatem, że jedna z tych organizacji odmówi podpisania układu i nie może on być zawarty. W odniesieniu do układu zakładowego, wadą jest również brak możliwości wskazania przez pracowników, w drodze referendum, związku upoważnionego do zawarcia układu zbiorowego, gdy w praktyce nie będzie związku czy związków, które spełniają wymogi art. 2415 § 1, 2 i 3 k.p.

Trudno też uznać za uregulowaną właściwie sprawę reprezentatywności organizacji związkowych i organizacji pracodawców dla potrzeb udziału w pracach .Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- – Gospodarczych. Jej skład jest wprawdzie rezultatem ustaleń negocjatorów „Paktu o przedsiębiorstwie”, co daje podstawy do twierdzenia, że sprawa reprezentatywności została tu uregulowana metodą porozumienia generalnego. Nie sposób jednak pominąć faktu, skład negocja- torów „Paktu” po stronie związkowej kształtował się w przetargach zainteresowanych związków z rządem, znajdującym się pod presją związkowych żądań. W konsekwencji liczba związków uczestniczących w negocjacjach była duża i taka jest dziś również w Komisji Trójstronnej. Ten stan rzeczy rodzi wątpliwości co do równowagi reprezentacji strony związkowej i strony pracodawców w Komisji. Poza tym, zbyt duża liczba uczestników utrudnia negocjowania porozumień w Komisji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>