Sytuacja w związkach jest płynna

W większości jednak wypadków sąd wydaje orzeczenie na podstawie oświadczenia. Jeżeli w postępowaniu nieprocesowym sąd wyda prawomocne orzeczenie wzruszyć je może jedynie rewizja nadzwyczajna. Innym problemem jest niestabilna liczba członków. W przypadku gdy sąd wyda prawidłowe postanowienie a liczba członków ulega zmniejszeniu mogą powstać wątpliwości, w jaki sposób wzruszyć orzeczenie sądu. W sądzie przyjęto praktykę, że orzeczenie zawiera klauzulę, stwierdzić należy, że ponadzakładowa organizacja związkowa jest reprezentatywną organizacją związkową wg stanu na dzień wydanego orzeczenia. Po uprawomocnieniu takiego postanowienia, mimo zmiany liczbowego stanu członków wyrazić należy pogląd, że orzeczenie jest nadal wiążące, chociaż może to również budzić zastrzeżenia. Pojawiły się opinie, że należałoby w takiej sytuacji cofnąć orzeczenie o reprezentatywności, ale brak jest procesowych podstaw wszczęcia postępowania i określonego trybu, ponieważ ustawodawca nie przewidział takiej możliwości (dokonywania zmian lub uchylenia prawomocnych postanowień o stwierdzeniu reprezentatywności).

Sytuacja w związkach jest płynna, związki nawzajem konkurują ze sobą – możliwa do przewidzenia jest sytuacja, że dwa związki będą twierdziły, że mają największą liczbę pracowników dla których ma być zawarty ponadzakładowy układ pracy. Jeżeli zdarzy się to w trakcie prowadzonego postępowania dojdzie do sporu, który należy na drodze przeprowadzonych dowodów rozstrzygnąć. Natomiast, jeżeli sąd wyda orzeczenie o stwierdzeniu reprezentatywności jednej organizacji związkowej a okaże się, że występująca później organizacja zrzesza większą liczbę członków rodzą się następne wątpliwości. Czy w odniesieniu do drugiej organizacji może być wydane postanowienie, co się będzie działo z wcześniejszym orzeczeniem, czy do czasu zmiany w trybie rewizji nadzwyczajnej (która może być złożona wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia prawa) należy przyjmować, że obie organizacje są reprezentatywne?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>