Stanowisko MOP

Organy kontrolne Międzynarodowego Biura Pracy udzielały od dawna pewnych wskazówek co do zasad, które powinny regulować uznanie związków zawodowych. Komitet Wolności Związkowej stwierdził, że przepisy dotyczące uznania (najbardziej) reprezentatywnego związku zawodowego nie są same w sobie sprzeczne z zasadą wolności zrzeszania się. Określenie reprezentatywności musi jednak opierać się na obiektywnych, wcześniej określonych i precyzyjnych kryteriach. Ponadto, wyznaczenie najbardziej reprezentatywnego związku zawodowego, któremu przyznaje się określone prawa i przywileje powinno ograniczać się do takich przywilejów, jak prowadzenie rokowań zbiorowych, konsultacje z władzami krajowymi czy wyznaczanie delegatów do organizacji międzynarodowych.

Wprowadzane przez ustawodawstwo i praktykę rozróżnienie między reprezentatywnymi związkami zawodowymi i związkami mniejszościowymi nie powinno jednak pozbawiać żadnych związków, do których pracownicy chcieliby przystąpić, prawra do działania lub im zagrażać. Nie powinno też ono powodować przyznania takich przywilejów, które możnaby uznać za nadmierne wpływanie na wybór organizacji przez pracowników. Takie rozróżnienie nie powinno pozbawiać związków nie uznanych za najbardziej reprezentatywnie zasadniczych środków obrony zawodowych interesów ich członków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>