Stanowisko MOP – ciąg dalszy

System stosunków zawodowych, w którym tylko jeden związek może uzyskać prawo do reprezentowania pracowników danej grupy, co daje mu wyłączne prawo do negocjowania układu zbiorowego nie jest zdaniem Komisji sprzeczny z duchem Konwencji MOP, pod warunkiem, że ustawodawstwo lub praktyka nakładają na wyłącznego przedstawiciela w rokowaniach obowiązek sprawiedliwego i jednakowego reprezentowania wszystkich pracowników grupy reprezentowanej, bez względu na to, czy pracownicy ci są członkami związku.2

Komisja uznała, że w krajach, w których ustawodawstwo wewnętrzne przewiduje obowiązkowe procedury uznawania związków zawodowych za wyłącznych partnerów w rokowaniach zbiorowych, należy przestrzegać pewnych gwarancji, takich jak: uznanie powinno być potwierdzone przez niezależny organ, organizacja reprezentatywna powinna być wybrana większością głosów pracowników danej jednostki, organizacja, której nie udało się w poprzednich wyborach związkowych uzyskać wystarczająco dużej liczby głosów, powinna mieć prawo domagania się nowych wyborów po określonym czasie. Każda nowa organizacja, nie będąca organizacją uznaną, powinna mieć prawo domagania się nowych wyborów po upływie rozsądnego okresu.

Ustawodawstwo niektórych krajów nakłada na pracodawcę sankcje prawne w przypadku odmowy uznania reprezentatywnego związku zawodowego. Podejście to jest czasem uważane za nieuczciwą praktykę w stosunkach zawodowych. Komisja przypomina w związku z tym znaczenie, jakie przywiązuje do zasady, zgodnie z którą pracodawcy i związki zawodowe powinni prowadzić negocjacje w dobrej wierze i zmierzać do osiągnięcia porozumienia.3

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>