Różne rodzaje reprezentatywności organizacji związkowych

Takie podejście pociąga za sobą, oczywiście, silną konkurencję pomiędzy organizacjami związkowymi, zmierzającą do uzyskania monopolu na reprezentatywność. Jeżeli chodzi o pracodawców, będą się oni starali nie dopuścić do osiągnięcia przez którąś organizację związkową zaklętego progu 51%. Rozumie się samo przez się, że teoretycznie jedyny pracownik małego przedsiębiorstwa mógłby stworzyć swój własny związek zawodowy! Wykraczając poza teorię, praktycznym skutkiem takiego przepisu jest pojawianie się w okresie pełnego zatrudnienia dużej liczby organizacji związkowych oraz ich gwałtowny spadek w przypadku wysokiego bezrobocia. Taki układ stosunków społecznych sprzyja bardziej konfrontacji aniżeli porozumieniu. Istnieją, oczywiście, inne możliwości w tych ramach na przykład uznanie reprezentatywności wielu organizacji na podstawie ustalonego progu pracowników zrzeszonych w związkach, co jeszcze wzmacnia skłonność do konfrontacji.

W zawodzie: grupa pracowników może zostać uznana za reprezentatywną dla określonego zawodu, jak np. piloci czy pielęgniarki, czy też w kategorii międzybranżowej, jak pracownicy o pewnych szczególnych obowiązkach, np. kadry kierownicze. Oczywiste jest, że taki tryb uznania reprezentatywności wymaga określenia jej kryteriów ilościowych i jakościowych. Jaka ma być proporcja zrzeszonych pracowników, by uznać reprezentatywność związków zawodowych w danej kategorii? Urzędowa definicja kadr kierowniczych jest czasem trudna do ustalenia, w zależności od tego czy włączamy w ramy kadr najwyższe stanowiska kierownicze czy też ograniczamy się tylko do pracowników wysoko wykwalifikowanych w danym zawodzie. Jednak największą trudnością powstającą w przypadku takich zgrupowań zawodowych jest fakt, że dzielą one społeczność na segmenty, korporacyjne grupy nie mające ze sobą nic wspólnego, niekiedy antagonistyczne w stosunku do siebie i ignorujące potrzeby słabszych grup tego samego sektora działalności gospodarczej, co wzmaga napięcia i różnice.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>