Rozciągnięcie i rozszerzenie układów i porozumień

Jeżeli przedsiębiorstwo nie jest objęte układem branżowym lub porozumieniem zawodowym czy międzyzawodowym, przystąpienie pracodawcy do tego układu lub porozumienia wymaga zgody związków zawodowych reprezentatywnych w tym przedsiębiorstwie.

Organizacja lub organizacje związkowe, które uzyskały ponad połowę głosów w wyborach do komitetu przedsiębiorstwa lub w razie jego braku w wyborach delegata załogi, mogą w terminie 8 dni sprzeciwić się porozumieniu zawierającemu klauzule derogacyjne wobec przepisów ustawowych lub wykonawczych w zakresie czasu pracy lub wynagrodzeń układowych.

Porozumienia mogą łączyć na szczeblu lokalnym, departamentalnym, zawodowym lub’ międzyzawodowym przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Komisje parytetowe, usta- nowione przez te porozumienia, współdziałają w opracowywaniu porozumień i w badaniu indywidualnych lub zbiorowych warunków pracy.

Rozciągnięcie i rozszerzenie układów i porozumień – muszą być negocjowane i zawarte przez komisję składającą się z przedstawicieli organizacji związkowych pracodawców i pracowników reprezentatywnych w branym pod uwagę obszarze stosowania.

Minister pracy zwołuje wspólne zebranie, któremu przewodniczy, na wniosek jednej lub kilku z wyżej wymienionych organizacji albo też z własnej inicjatywy. Klauzule układu stają się obowiązujące na całym obszarze stosowania na podstawie zarządzenia ministerialnego, wydanego po uzyskaniu umotywowanej opinii Krajowej Komisji Negocjacji Zbiorowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>