Reprezentatywność związkowa w praktyce sądowej w Polsce

Pojęcie reprezentatywności jako cechy związku zawodowego zostało wprowadzone po raz pierwszy do polskiego ustawodawstwa pracy ustawą z 7 kwietnia 1989 r. nowelizującą ustawę o związkach zawodowych z 1982 r. (Dz.U. nr 20 poz. 107). Ustawa ta przyznawała niektóre uprawnienia ogólno-krajowemu związkowi zawodowemu pod warunkiem, że był on reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy. Chodziło, o prawo wnoszenia rewizji nadzwyczajnej, wniosków o ustalenie wytycznych w zakresie wykładni przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wniosków o wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie.

Obecnie obowiązująca ustawa o związkach zawodowych przyznaje ogólnokrajowym związkom zawodowym, które są reprezentatywne w stosunku do pracowników większości zakładów pracy, znacznie szersze uprawnienia:

– 1) prawo opiniowania projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków,

– 2) prawo występowania z wnioskiem o wydanie lub zmiany ustawy lub innego aktu prawnego w zakresie objętym zadaniami związku zawodowego, Sędzia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.

– 3) prawo wnoszenia rewizji nadzwyczajnych w sprawach w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– 4) prawo do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami o wyjaśnienie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>