Reprezentatywność związkowa w praktyce sądowej w Polsce cz. II

Pojęcie reprezentatywności występuje także w innych aktach prawnych związanych z funkcjonowaniem związku zawodowego. Zgodnie z nowym brzmieniem działu XI kodeksu pracy organizacjom związkowym reprezentatywnym została przyznana zdolność do zawarcia układu zbiorowego pracy. Mówi się o pełnej zdolności do zawierania po- nadzakładowych układów zbiorowych pracy i ograniczonej zdolności układowej (do zakładowego charakteru układu zbiorowego pracy).

Zdolność układowa łączy się z koniecznością wskazania podmiotów (organów), którym ona przysługuje. W myśl art. 241 kp. ponadzakładowy układ zbiorowy ze strony pracowników zawiera statutowo właściwy organ ponadzakładowej organizacji związkowej. Zgodnie zaś z art. 238 § 1 kp. ilekroć w przepisach działu XI kp. jest mowa o ponadzakładowej organizacji związkowej należy przez to rozumieć organizację związkową będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją).

Na podstawie art. 11 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych, (Dz.U. nr 55, poz. 234) związki zawodowe mają prawo tworzenia ogólnokrajowych zrzeszeń (federacji) związków zawodowych, a ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych mogą tworzyć ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje).

Ustawą z 29 września 1994 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 113, poz. 54), ustawodawca kwestię stwierdzania reprezentatywności powierzył Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie. Wnioski te składane są do wydziału, w którym dokonuje się rejestracji związków zawodowych. Sąd Wojewódzki w Warszawie jest wyłącznie właściwym do rejestrowania ogólnokrajowych związków zawodowych, federacji związków zawodowych i konfederacji. Według danych z maja 1995 r. zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 276 organizacji związkowych ponadzakładowych i 7 ogólnokrajowych między- branżowych zrzeszeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>