Reprezentatywność zapożyczona

M. Zieleniecki (NSZZ „Solidarność”) zwrócił uwagę na brak prawnej regulacji w zakresie kryteriów reprezentatywności oraz określenia uprawnionych podmiotów i procedury stwierdzania istnienia reprezentatywności związków zawodowych w ustawach: o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

E. Tomaszewska (NSZZ „Solidarność”) przypomniała, że jeszcze przed negocjacjami nad Paktem o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania, partnerzy społeczni ustalili następujące kryteria reprezentatywności związku zawodowego: doświadczenie, ekonomiczna niezależność, liczba i poparcie członków związku.

A. Pałubicki zwrócił uwagę na to, że w realiach polskich ciągle jeszcze nie zostały oddzielone role rządu jako organu władzy od roli pracodawcy, pozostaje w spadku po poprzednio istniejącym systemie pomieszanie ról politycznych i ekonomiczno-społecznych.

O tzw. „reprezentatywności zapożyczonej” mówimy wówczas, gdy uznajemy za reprezentatywną organizację związkową lub organizację pracodawców, będącą jednostką statutową organizacji reprezentatywnej w skali kraju. Dyskutanci przedstawili znane już z literatury i praktyki argumenty przeciwko i za takim rozwiązaniem.

Przeciwko uznawaniu tego typu reprezentatywności przemawia fakt, że upoważniona jest do działania w imieniu całej załogi organizacja mniejszościowa, nie mająca często wystarczającego poparcia ze strony pracowników.

Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia natomiast fakt, że łatwo jest stwierdzić reprezentatywność takiej organizacji, że może ona liczyć na pomoc ze strony organizacji reprezentatywnej w skali kraju, która też może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podjęte przez organizację związkową działającą na poziomie niższym niż ogólnokrajowy (tj. lokalnym lub zakładu pracy).

Przebieg dyskusji „okrągłego stołu” pokazał jak wiele jest ważnych i złożonych problemów, dotyczących reprezentatywności partnerów społecznych w Polsce, które muszą być przedyskutowane i jak najszybciej uregulowane prawnie. opracowanie: M. Pliszkiewicz

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>