Reprezentatywność pracodawców

Na szczeblu przedsiębiorstwa: w przedsiębiorstwie naturalnym partnerem do rozmów z organizacjami pracowników jest oczywiście pracodawca. Trudności, jakie może napotykać na tym poziomie ustawodawca są raczej natury prawnej aniżeli polityczne czy ilościowe. Możliwe, że znalezienie samej definicji pracodawcy czy przedsiębiorstwa nie będzie łatwe, kiedy na przykład należy jasno określić różnicę między pracodawcą sektora publicznego a pracodawcą sektora prywatnego. Istnieją przypadki znajdujące się pomiędzy obydwoma sektorami: publicznym i prywatnym. Z drugiej strony, możliwa jest sytuacja, że duże przedsiębiorstwo podzielone jest na różne działy czy jednostki produkcyjne mniej lub bardziej niezależne. Czy w takim razie mamy do czynienia z jednym pracodawcą i jednym przedsiębiorstwem, czy też z szeregiem pracodawców, kierujących firmami o niewielkich rozmiarach? Belgia stworzyła własne rozwiązanie tego problemu wprowadzając pojęcie „technicznej jednostki eksploatacyjnej”, którego określenie było przedmiotem orzecznictwa sądów i trybunałów, zwłaszcza przy okazji społecznych wyborów mających określić skład rad zakładowych i komisji bezpieczeństwa, higieny i estetyki miejsc pracy.

Na szczeblu branży lub sektora: w tym przypadku sytuacja po stronie pracodawców jest skomplikowana. Po pierwsze musi istnieć wola przedsiębiorców do zorganizowania się w celu utworzenia porozumienia, które wzniosłoby się ponad istniejącą między nimi konkurencję. Należy bowiem wyjść poza tradycyjny indywidualizm pracodawców. Gdy już istnieje taka wola zorganizowania się, władza polityczna musi ją uznać poprzez ustalenie kryteriów możliwie niepodważalnych, zarówno jakościowych jak i ilościowych. Może istnieć kilka konkurujących ze sobą federacji w jednym sektorze. Jakie jest miejsce każdej z nich? I przeciwnie, jeżeli istnieje tylko jedna organizacja reprezentująca jednak mniejszość pracodawców, to czy przyznamy jej mimo to monopol reprezentatywności, a przez to wyłączną zdolność do działań, z których wynikają zobowiązania wszystkich kierowników przedsiębiorstw danej branży? W Belgii odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, jako że zachęca się promowanie konsultacji na wszystkich poziomach, w szczególności na poziomie sektora, który jest jednym z filarów obowiązującego systemu. Na tym to etapie zawierane są liczne układy zbiorowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>