Reprezentatywność na szczeblu zakładowym

Według art. 2412 k.p. reprezentatywność na szczeblu zakładowym wchodzi w grę w razie zawierania układu zbiorowego, ale dopiero w ostateczności. Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zbiorowego pracy przysługuje bowiem każdej zakładowej organizacji związkowej. Rokowania nad układem zbiorowym mogą być też prowadzone przez wspólną reprezentację wszystkich organizacji związkowych, istniejących w danym zakładzie pracy, a – w razie niewyłonienia wspólnej reprezentacji – przez działające wspólnie wszystkie zakładowe organizacje związkowe lub niektóre z tych organizacji wraz ze wspólną reprezentacją pozostałych organizacji związkowych. Dopiero gdy nie wszystkie organizacje związkowe, spośród istniejących w zakładzie pracy, przystąpią do rokowań, ma zastosowanie zasada reprezentatywności, oparta na kryterium liczbowym. Rokowania mogą być bowiem prowadzone tylko przez te organizacje związkowe, które zrzeszają łącznie co najmniej 50% pracowników i wyłonią wspólną reprezentację lub przystąpią do wspólnych rokowań. Układ zawierają wtedy wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania.

Ustawa nie wprowadziła rozwiązania uzgodnionego w trakcie negocjacji nad „Paktem o przedsiębiorstwie państwowym”. Polegało, ono na wyłanianiu w trybie referendum organizacji związkowej, upoważnionej do rokowania i zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, jeżeli nie została utworzona w tym celu wspólna reprezentacja związkowa, bądź też gdy związek lub związki zawodowe, które przystąpiły do rokowań, nie zrzeszały co najmniej 50% pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>