Reprezentatywność na szczeblu ponadzakładowym

Na poziomie ponadzakładowych zbiorowych stosunków pracy reprezentatywność może znajdować zastosowanie w różnych konfiguracjach. Na szczeblu lokalnym – może być ona potrzebna np. w negocjowaniu układu zbiorowego pracy dla wszystkich przedsiębiorstw występujących w danej gminie lub dla działających w gminie przedsiębiorstw określonej branży. Na szczeblu ogólnokrajowym zaś reprezentatywność może znajdować zastosowanie branżowe lub w sprawach o znaczeniu powszechnym, np. gdy chodzi o ustalanie prawa organizacji związkowych i organizacji pracodawców do udziału w Komisji Trójstronnej.

Podobnie jak na poziomie zakładowym, również na poziomie ponad- zakładowym pojawia się problem, czy uznanie za reprezentatywną centrali związkowej, powinno pociągać za sobą automatyczne uznanie za reprezentatywne także jej jednostek organizacyjnych na niższych szczeblach zbiorowych stosunków pracy. Podobne są też argumenty za i przeciw takiemu uznaniu.

Według obowiązującego prawa, reprezentatywność na szczeblu ponadzakładowym jest wymagana w celu zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Kryteria są następujące: ponadzakładowa organizacja związkowa jest reprezentatywna jeżeli zrzesza: 1) co najmniej 500.000 pracowników lub 2) co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu, nie mniej jednak, niż 5.000 pracowników lub 3) największą liczbę pracowników, dla których ma być zawarty określony układ ponadzakładowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>