Reprezentatywność, a zasada równego traktowania

Zasada równego traktowania wszystkich związków zawodowych i organizacji pracodawców wynika z konwencji Nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1948 roku o wolności związkowej i ochronie praw związkowych (ratyfikowanej przez Polskę 14 grudnia 1956 r.). Wynika ona również z art. 3 ust. 2 konwencji Nr 144 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1976 roku, dotyczącej trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w prawie pracy (ratyfikowanej przez Polskę 15 marca 1993 r.).

W prawie polskim zasada równego traktowania została wyrażona po raz pierwszy w art. 2 ust. 3 ustawy z 8 października 1982 r. o związkach zawodowych stanowiącym, że wszystkie związki zawodowe mają równe prawa i że organy państwowe obowiązane są traktować na równi wszystkie związki zawodowe. Podobnie obowiązująca ustawa z 23 ma- ja 1991 r. o związkach zawodowych stwierdza, iż „organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe” (art. 1 ust. 3).

Na tle zasady równego traktowania związków zawodowych i organizacji pracodawców, sformułowanej w konwencjach MOP i recypowanej przez ustawodawstwo polskie, pojawia się pytanie czy da się z nią pogodzić instytucja reprezentatywności, polegająca na przyznaniu tylko niektórym związkom i organizacjom pracodawców zdolności do działania w pewnych obszarach zbiorowych stosunków pracy?

By uzyskać odpowiedź na to pytanie należy ponownie sięgnąć do norm Międzynarodowej Organizacji Pracy i do ich wykładni, ponieważ pojęcie reprezentatywności w tych normach występuje. Art. 3 ust. 5 Konstytucji MOP mówi o wyznaczaniu delegatów i doradców nie rządowych na Konferencję Ogólną MOP w porozumieniu z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami zawodowymi pracodawców i pracowników. Innym przykładem może być konwencja Nr 144 z 1976 r. dotycząca konsultacji trójstronnych w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy. Zgodnie z art. 1 tej konwencji pojęcie „organizacje reprezentatywne” oznacza najbardziej reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników, korzystające z prawa wolności związkowej.

MOP nie podaje w swoich normach definicji, ani też kryteriów organizacji związkowej reprezentatywnej czy też najbardziej reprezentatywnej. Ich określenie pozostawiono praktyce kształtującej się w poszczególnych krajach. W szczególności, w normach MOP nie wyjaśnia się wzajemnego stosunku pomiędzy reprezentatywnością związków zawodowych i organizacji pracodawców, a zasadą ich równego traktowania. Jednak z faktu jednoczesnego występowania tych pojęć w tym samym systemie normatywnym można wyprowadzić wniosek, że się one nie wykluczają, lecz wzajemnie uzupełniają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>