Reprezentatywność, a zasada równego traktowania cz. II

Nie ulega wątpliwości, że równość wymaga, ażeby te same prawa przysługiwały wszystkim związkom zawodowym i wszystkim organizacjom pracodawców. Chodzi jednak o to, ażeby – w sytuacjach szczególnych – został z tych uprawnień zrobiony użytek jak najkorzystniejszy dla pracowników lub pracodawców. Temu celowi służy właśnie kryterium reprezentatywności, które umożliwia powierzenie w określonych sytuacjach zadania reprezentowania interesów pracowniczych temu związkowi, a interesów pracodawców tej organizacji, które mogą te in- teresy wyrazić najlepiej. Nie można więc uważać za przejaw dyskryminacji związków zawodowych lub organizacji pracodawców, przyznania przez prawo szczególnych uprawnień w zakresie ochrony uprawnień i interesów członków danej organizacji, temu związkowi czy organizacji, która jest reprezentatywna, czy najbardziej reprezentatywna dla danego zakładu, regionu, gałęzi pracy lub zawodu.

Uznając pojęcie reprezentatywności i dopuszczając jego konkretyzację w ustawodawstwach krajowych, MOP wymaga jednak, ażeby kryteria wyłaniania reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji pracodawców były ustalone z góry i miały charakter obiektywny. Konieczne jest też spełnienie dalszych warunków. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie związkom zawodowym, które nie zostały uznane za reprezentatywne, w konsekwencji dokonania innego wyboru przez pracowników, prawa do ponownych wyborów w określonym terminie (najczęściej 12 miesięcznym). Uprzednie ustalenie obiektywnych kryteriów, wykluczających arbitralne decyzje władzy państwowej, daje wszystkim związkom szansę uzyskania przymiotu reprezentatywności, pod warunkiem spełnienia tych kryteriów. W tym sensie jest więc respektowana zasada równego traktowania związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Zasada reprezentatywności może mieć odniesienie tylko do zbiorowych praw i interesów pracowniczych. W sprawach indywidualnych żaden związek nie może być pozbawiony prawa reprezentowania swoich członków, ani też osób, które zwróciły się do danego związku z prośbą o ich reprezentowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>