Projekt ustaw o zbiorowych stosunkach pracy

Krytycznie należy ocenić obecny stan prawny w zakresie trybu ustalania i kontroli reprezentatywności związkowej. Przepisy prawne nie określają bowiem jaki podmiot i w jakim postępowaniu miałby ustalać, które związki są reprezentatywne, a które nie. Prowadzi to do sytuacji, w której różne organy władzy lub administracji państwowej mogą być interpelowane w tej sprawie. Jedynym wyjątkiem są przepisy określające zasady stwierdzania, przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej, która chce prowadzić rokowania w celu zawarcia układu zbiorowego pracy (art. 241 § 2 k.p.). Nasuwają one jednak uwagi krytyczne. Dotyczą one przede wszystkim zbyt krótkiego terminu (30 dni), który nie pozwala na sprawdzenie rzeczywistego stanu faktycznego i zmusza sąd do orzekania wyłącznie na podstawie oświadczenia zainteresowanego związku zawodowego. Ponadto, zaskarżenia orzeczenia, wydanego w postępowaniu nieprocesowym, można dokonać jedynie w trybie rewizji nadzwyczajnej.

W projekcie ustawy o zbiorowych stosunkach pracy, dyskutowanym w Komisji do Spraw Reformy Prawa Pracy, została zaproponowana nowa koncepcja regulacji reprezentatywności związków zawodowych i organizacji pracodawców. Przewiduje ona, że prawo do udziału w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych posiadałyby tylko organizacje związkowe i organizacje pracodawców reprezentatywne w skali ogólnokrajowej. Taka reprezentatywność powinna przysługiwać:

– konfederacjom związkowym, federacjom związkowym, a także poszczególnym związkom zawodowym, jeżeli każda z tych rodzajów organizacji zrzesza nie mniej niż 500.000 członków:

– konfederacjom organizacji pracodawców, federacjom organizacji pracodawców oraz związkom pracodawców, jeżeli zrzeszeni w tych organizacjach pracodawcy zatrudniają łącznie co najmniej 500.000 pracowników. Komisja powinna mieć jednak prawo wskazania innych organizacji związkowych i organizacji pracodawców, uprawnionych do uczestniczenia w jej pracach, na prawach członka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>