Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy

Prawo pracowników i pracodawców do swobodnego zrzeszania się, przywrócone w Polsce przed kilku laty, doprowadziło do powstania licznych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Na tym tle pojawiły się problemy związane z reprezentatywnością, dotyczące obu rodzajów wspomnianych organizacji. Ich prawidłowe rozstrzyganie jest możliwe pod warunkiem istnienia odpowiedniej regulacji prawnej. W naszym systemie prawnym jest ona niepełna i obarczona wadami. Usunięcie tych niedostatków jest pilnym zadaniem, stojącym przed polskim ustawodawcą. Jego podjęcie wymaga jednak uprzedniego rozważenia podstawowych kwestii, koncentrujących się wokół reprezentatywności, z uwzględnieniem doświadczeń innych krajów.

Chcemy tu omówić następujące zagadnienia: pojęcie reprezentatywności: reprezentatywność a zasada równego traktowania organizacji związkowych: metody regulacji reprezentatywności: kryteria reprezentatywności: obszary i poziomy zastosowania reprezentatywności oraz trudności związane z uregulowaniem reprezentatywności związków zawodowych. We wnioskach przedstawione zostaną wady obowiązującej regulacji prawnej reprezentatywności i propozycje de lege ferenda.

– Doktor Instytutu Nauk Prawnych PAN, Wykładowca Uniwersytetu Paryż X i Paryż II.

– Profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

– Szersza wersja tego referatu została opublikowana w „Państwie i Prawie” z. 9/1995.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>