Problem reprezentatywności związków zawodowych

Istnieje szereg warunków, które muszą być spełnione, aby można było mówić o potrzebie czy konieczności określania „reprezentatywności związków zawodowych” w jakimś kraju. Przede wszystkim chodzi tu o spełnienie określonych warunków politycznych i ekonomicznych.

Konieczne jest istnienie demokratycznego systemu politycznego, w którym przestrzegane są podstawowe prawa i wolności człowieka, w tym zwłaszcza prawo do swobodnego zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych. Niezbędne jest również istnienie wolnej gospodarki rynkowej i rynku pracy, na którym mogą działać partnerzy społeczni zorganizowani w związki zawodowe pracowników i pracodawców. Obok pluralizmu politycznego powinien być zapewniony pluralizm związkowy.

Problem reprezentatywności związków zawodowych nie występuje więc w krajach o ustroju totalitarnym, w których rządzi jedna partia polityczna i zakazany jest zarówno pluralizm polityczny jak i związkowy. Sytuacja taka występowała w wielu krajach. Najbardziej znane przykłady to Włochy i Niemcy w okresie ustroju faszystowskiego, Hiszpania w okresie totalitarnych rządów gen. Franco, Związek Radziecki od 1918 r. i tzw. kraje demokracji ludowej, nazywane też krajami realnego socjalizmu od II wojny światowej do 1989-1990. W krajach tych prawnie i administracyjnie dopuszczono istnienie tylko jednego związku zawodowego, podporządkowanego w swej działalności rządzącej partii politycznej.

Nie wystarcza jednak teoretyczna możliwość powstawania wielu związków zawodowych i organizacji pracodawców. Konieczne jest fak- tyczne występowanie pluralizmu związkowego i różnice między związkami zawodowymi. Istotnym elementem problematyki reprezentatywności jest więc określenie przyczyn istnienia wielu związków zawodowych i występujących między nimi różnic, zwłaszcza o charakterze programowym. Dotyczyć one mogą praw i interesów zawodowych grup pracowników reprezentujących różne branże i zawody. Mogą istnieć jednak także różnice o charakterze politycznym i religijnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>