Problem reprezentatywności w Polsce

Reprezentatywność partnerów społecznych jest ważnym problemem zbiorowych stosunków pracy. Z doświadczeń demokratycznych krajów zachodnioeuropejskich wynika, że określenie zasad i kryteriów reprezentatywności partnerów społecznych jest warunkiem skutecznego dialogu społecznego.

Problem reprezentatywności pojawił się w Polsce w związku z dokonywanymi reformami ustrojowymi i wprowadzeniem ustawowych gwarancji prawa zrzeszania się pracowników i pracodawców. Realizacja tego prawa doprowadziła do pluralizmu partnerów społecznych. Konieczne więc jest określenie, które związki zawodowe i które organizacje pracodawców mają prawo występować w imieniu pracowników i pracodawców jako organizacje reprezentatywne. Obowiązująca w Polsce prawna regulacja zasad i kryteriów reprezentatywności jest fragmentaryczna. Prowadzone są prace nad unormowaniem systemowym tego problemu w przygotowywanym kodeksie zbiorowego prawa pracy.

Ze względu na szczególną aktualność tych zagadnień w dniach 23 -24.V.1995 r. została zorganizowana w Warszawie przez polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej we współpracy z Ministerstwem Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego Francji w ra-

Wicedyrektor Departamentu Zbiorowych Stosunków Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. mach promocji Dialogu Społecznego międzynarodowa konferencja nt. „Reprezentatywność partnerów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>