Prawna regulacja reprezentatywności organizacji związkowych

Jak wiadomo prawna regulacja reprezentatywności organizacji związkowych pracowników i pracodawców jest ściśle związana z systemem ekonomicznym i prawnym danego kraju. Inne jest praktyczne znaczenie uznania reprezentatywności we Francji, gdzie każdy związek reprezentatywny, także związek mniejszościowy, ma prawo zawierania układu zbiorowego pracy na każdym szczeblu i w Polsce, gdzie jak dotąd, związek mniejszościowy nie ma takich uprawnień.

Prawna regulacja tego problemu w Polsce powinna być dokonana w drodze ustawowej i uwzględniać istniejącą sytuację partnerów społecznych. Z tego względu bliższe są nam ustawowe rozwiązania belgijskie i francuskie, niż zasady oparte na dobrowolnym uznaniu przez pracodawców związków zawodowych za reprezentatywne w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Podsumowanie niniejszej konferencji jest trudnym zadaniem. Wynika to w znacznym stopniu z tematu, który był jej przedmiotem. G. Casale, przedstawiając problematykę reprezentatywności w świetle doświadczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy, stwierdził, że zarówno pojęcie jak i kryteria reprezentatywności są względne.

Istnieje jednak pewna grupa zagadnień, omawianych w referatach, które nie zostały zakwestionowane w dyskusji. W czasie obrad nie została podważona propozycja definicji reprezentatywności, jako pewnej szczególnej właściwości związku zawodowego pracowników lub pracodawców do występowania w określonych sprawach, na określonym poziomie w zbiorowych stosunkach pracy, a w szczególności w charakterze strony w układach i porozumieniach zbiorowych oraz w sporach zbiorowych pracy. Dotyczy to sytuacji, w której występuje wiele związków zawodowych i nie zgodziły się one występować razem, ani też nie utworzyły wspólnej reprezentacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>