Pojęcie reprezentatywności

Uznanie reprezentatywności związku zawodowego odbywa się na podstawie artykułu L.132-2 kodeksu pracy, wymieniającego pięć kryteriów, których odpowiednie znaczenie określone jest w orzecznictwie sądowym.

Liczba członków: decyzja trybunału międzynarodowego w Hadze z 31 lipca 1922 roku uznała liczbę członków za główne, lecz nie jedyne kryterium reprezentatywności.

Przy ocenie tego kryterium należy brać pod uwagę inne czynniki, takie jak stopień uzwiązkowienia w branym pod uwagę obszarze. W trakcie badania reprezentatywności, liczbę członków należy oszacować:

– jeśli chodzi o organizację pracodawców, w stosunku do liczby przedsiębiorstw danego sektora działalności,

– a jeśli chodzi o organizację pracowników, w stosunku do liczby zatrudnionych w zawodzie objętym układem zbiorowym pracy. Liczbę członków należy również oszacować w stosunku do liczby członków innych organizacji związkowych.

Celem jest możność zaangażowania się danej organizacji związkowej w prowadzenie negocjacji zbiorowych i z tego względu pierwszym, decydującym warunkiem jest wymóg posiadania określonego minimum członków.

Zwolennicy (audience): kryterium zwolenników zostało sformułowane przez orzecznictwo dlatego, że trudno było ocenić i poznać dokładną liczbę członków związku zawodowego. Miarą tego kryterium jest liczba głosów uzyskanych podczas wyborów zawodowych lub społecznych (Sąd Kasacyjny, 1952). Kryterium to pozwala na sprawdzenie wiarygodności przedstawionych przez związek zawodowy danych dotyczących liczby jego członków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>