Pojęcie reprezentatywności

Reprezentatywność związku zawodowego lub organizacji pracodawców oznacza ich szczególną zdolność do występowania w określonych sprawach w zbiorowych stosunkach pracy, a w szczególności w charakterze strony w układach i porozumieniach zbiorowych oraz w sporach zbiorowych pracy. Tak pojmowana reprezentatywność ma charakter jednolity. Jednak w zależności od obszaru jej zastosowania różne mogą być kryteria jej ustalania.

Zasada reprezentatywności znajduje zastosowanie, gdy w danej sprawie jest zainteresowanych działaniem więcej niż jedna organizacja związkowa lub organizacja pracodawców, które nie wyłoniły wspólnej reprezentacji, ani też nie zgadzają się na wspólne działanie. W tych warunkach reguła reprezentatywności spełnia rolę ogólnej reguły kolizyjnej, na podstawie której jest wyłaniana organizacja uprawniona do działania w charakterze strony w tych stosunkach. W konsekwencji reguła ta urasta do rangi zasady prawa, regulującego zbiorowe stosunki pracy. Zasada ta może być także, choć nie musi, kryterium różnicowania przez ustawodawcę lub przez samych partnerów społecznych uprawnień i zobowiązań organizacji związkowych i organizacji pracodawców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>