Pojęcie „reprezentatywnego” związku zawodowego

W Niemczech i we Włoszech, zestaw kryteriów branych pod uwagę przy stwierdzaniu reprezentatywnego charakteru został określony głównie przez sądy. W Niemczech reprezentatywność związków zawodowych była rzeczywistym problemem w przeszłości. Codzienna praktyka Federalnego Sądu Pracy pomogła jednak w określeniu pewnych kryteriów. Obecnie, nieliczne związki zawodowe, które nie są członkami Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB), próbują uzyskać tytuł „siły społecznej”, tzn. miana nadawanego organizacjom reprezentatywnym w regulacjach dotyczących stosunków zawodowych. Jednak w porównaniu ze związkami zrzeszonymi w DGB mają one małą liczbę członków. Federalny Sąd Pracy określił następujące wspólne kryteria dla uzyskania miana „siły społecznej”: ogólna liczba członków, udział w rokowaniach zbiorowych, liczba miejsc obsadzonych w radach pracowniczych, finansowe i fizyczne zasoby zrzeszenia, zdolność do wywierania nacisku w czasie negocjacji i pozycja w organach samorządowych systemu zabezpieczenia społecznego.

Podobnie we Włoszech sądy opracowały szereg kryteriów najbardziej reprezentatywnych związków zawodowych: określona liczba członków, zrównoważony skład z punktu widzenia różnych regionów i gałęzi przemysłu, rzeczywisty i systematyczny udział w rokowaniach zbiorowych w przeszłości i „obecność międzyzawodowa” (tzn. członkowie pochodzący z wielu branż i zawodów).

W krajach Ameryki Północnej nie jest znane pojęcie „reprezentatywnego” związku zawodowego w rozumieniu europejskim. Problem określenia (reprezentatywnej) strony rokowań rozwiązywany jest głównie na szczeblu przedsiębiorstwa. W Stanach Zjednoczonych, celem szczegółowych uregulowań prawnych było wyeliminowanie lub zmniejszenie powtarzających się w przeszłości sporów wokół problemu uznania. Wyspecjalizowana, quasi-sądowa niezależna agencja rządowa, Krajowy Urząd Stosunków Pracy (.National Labor Relations Board), ma prawo podejmować decyzje w sprawach uznania oraz przyznawać związkowi wybranemu przez większość pracowników prawo wyłącznej reprezentacji w rokowaniach zbiorowych. Ważną zasadą w tym systemie jest podejmowanie wszystkich decyzji w sprawie uznania, prowadzących do formalnej legalizacji związku, w drodze wyborów opartych na zasadzie większości, bez względu na to, czy dokonano wyboru spośród dwóch lub kilku związków, czy między reprezentacją związkową, a jej brakiem. Wybory są prowadzone w tajnym głosowaniu, pod auspicjami Rady.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>