Podejmujemy ambitną próbę

Problematyka konferencji pt. „Reprezentatywność partnerów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy” jest w warunkach dynamicznego procesu transformacji ustrojowej szczególnie ważna. Pluralizm w polskim ruchu związkowym zaowocował rozbudowaniem tego ruchu. Powstało wiele organizacji związkowych, które funkcjonują w różnych formach. Stąd też określenie – pełne i definitywne – zasad oraz kryteriów reprezentatywności zwdązków zawodowych jest sprawą bardzo aktualną.

Nie oznacza to oczywiście, że możemy z pola widzenia tracić problem reprezentatywności organizacji pracodawców. Wymaga tego od nas zasada równego traktowania partnerów społecznych, którą chcemy w pełni honorować, ale także i fakt, że ruch pracodawczy wciąż jeszcze rozwija się w Polsce, co owocuje powstawaniem ciągle nowych organizacji pracodawców, tak w ramach Konfederacji Pracodawców Polskich jak i poza nią.

Za tym ruchem nie nadąża regulacja prawna. Jest ona nadal w Polsce niepełna, niesatysfakcjonująca. Muszę powiedzieć, że przełomu w tej dziedzinie nie dokonało wejście w życie jesienią 1994 r. działu XI Kodeksu pracy, który w jednym z przepisów określa kryteria reprezentatywności związków zawodowych na użytek negocjowania ponadza- kładowych układów zbiorowych pracy. Sądzę, że dużo ważniejszą sprawą a zarazem szansą, wobec której obecnie stoimy jest dobre, rzetelne

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>