Wyłączne prawa do prowadzenia rokowań i brak wyłącznych praw

Na świecie stosuje się głównie dwa systemy uznania: przyznawanie wyłącznych praw do rokowań największemu związkowi zawodowemu (np. w Stanach Zjednoczonych) i przyznawanie praw do rokowań „najbardziej reprezentatywnym związkom zawodowym” (np. w Belgii, Francji, we Włoszech i w Holandii).

więcej

Uzasadnienie, informacja i sposoby odwołania

Raport z wynikami badania reprezentatywności przygotowywany jest przez Dyrekcję Stosunków Pracy i przekazywany ministrowi pracy, który podejmuje decyzję. Decyzja ministerialna przyznająca lub odmawiająca reprezentatywności i decyzja wzywająca reprezentatywne organizacje związkowe na zebrania komisji mieszanej, stanowią dwa odrębne akty prawne.

więcej

Stanowisko MOP – ciąg dalszy

System stosunków zawodowych, w którym tylko jeden związek może uzyskać prawo do reprezentowania pracowników danej grupy, co daje mu wyłączne prawo do negocjowania układu zbiorowego nie jest zdaniem Komisji sprzeczny z duchem Konwencji MOP, pod warunkiem, że ustawodawstwo lub praktyka nakładają na wyłącznego przedstawiciela w rokowaniach obowiązek sprawiedliwego i jednakowego reprezentowania wszystkich pracowników grupy reprezentowanej, bez względu na to, czy pracownicy ci są członkami związku.2

więcej

Różne rodzaje reprezentatywności organizacji związkowych cz. II

W branży lub przemyśle: zazwyczaj ten rodzaj reprezentatywności łączy z innymi poziomami, z jednej strony ze szczeblem przedsiębiorstw, a z drugiej strony ze szczeblem międzyzawodowym. Sugeruje on chęć przyznania przez ustawodawcę pierwszeństwa negocjacjom branżowym i aby to osiągnąć, musi on ustalić szczególne kryteria uznania wyspecjalizowanych central związkowych za reprezentatywne, albo jakościowe, np. konieczność należenia do krajowej federacji między- branżowej, albo ilościowe, jak konieczność udowodnienia swej obecności w przedsiębiorstwach danej branży poprzez wybory, mające na celu zapewnienie obecności związkowej w organach załogi, takich jak komitety zakładowe czy lokalne przedstawicielstwa pracowników, ustanowionych w zakładach produkcyjnych. Połączenie tych wszystkich elementów jest zresztą możliwe i ma tę zaletę, że sprzyja zrównywaniu świadczeń socjalnych (cohesion sociale) pracowników jednego sektora gospodarczego, uniemożliwiając w ten sposób pracodawcom tego sektora wprowadzanie różnic w zakresie warunków pracy (społeczny „dumping” dotyczący płac, długości czasu pracy i innych przywilejów).

więcej

Reprezentatywność we Francji

Pojęcie najbardziej reprezentatywnych związków zawodowych pojawiło się początkowo w prawie międzynarodowym. Artykuł 398, § 3 Traktatu Wersalskiego oraz statut Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęty w 1919 roku przewidywały, że pozarządowi delegaci na Międzynarodową Konferencję Pracy musieli być wyznaczani w każdym państwie członkowskim przez rząd, w porozumieniu z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami zawodowymi pracodawców i pracowników.

więcej

Reprezentatywność na szczeblu zakładowym

Według art. 2412 k.p. reprezentatywność na szczeblu zakładowym wchodzi w grę w razie zawierania układu zbiorowego, ale dopiero w ostateczności. Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zbiorowego pracy przysługuje bowiem każdej zakładowej organizacji związkowej. Rokowania nad układem zbiorowym mogą być też prowadzone przez wspólną reprezentację wszystkich organizacji związkowych, istniejących w danym zakładzie pracy, a – w razie niewyłonienia wspólnej reprezentacji – przez działające wspólnie wszystkie zakładowe organizacje związkowe lub niektóre z tych organizacji wraz ze wspólną reprezentacją pozostałych organizacji związkowych. Dopiero gdy nie wszystkie organizacje związkowe, spośród istniejących w zakładzie pracy, przystąpią do rokowań, ma zastosowanie zasada reprezentatywności, oparta na kryterium liczbowym. Rokowania mogą być bowiem prowadzone tylko przez te organizacje związkowe, które zrzeszają łącznie co najmniej 50% pracowników i wyłonią wspólną reprezentację lub przystąpią do wspólnych rokowań. Układ zawierają wtedy wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania.

więcej

Procedury dobrowolne i obowiązkowe

W niektórych krajach opracowano procedury uznania związków zawodowych, które mogą mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Procedury dobrowolne określone są przez strony w porozumieniu dwu- lub trójstronnym lub odpowiadają przyjętej praktyce. Procedury obowiązkowe są ustanowione przez prawo i zmuszają pracodawcę do uznania związku zawodowego lub związków zawodowych w określonych warunkach.

więcej

Procedury dobrowolne i obowiązkowe – ciąg dalszy

W Europie poszczególni pracodawcy nie musieli podejmować decyzji o uznaniu, gdyż dla związków zawodowych właściwym interlokutorem było zawsze zrzeszenie pracodawców. Uznawało ono związek zawodowy w imieniu wszystkich swoich członków. Stanowisko danego pracodawcy, wynikało z zaangażowanego w rokowania ze związkiem zawodowym faktu jego przystąpienia do zrzeszenia pracodawców.

więcej

Pojęcie reprezentatywności

Reprezentatywność związku zawodowego lub organizacji pracodawców oznacza ich szczególną zdolność do występowania w określonych sprawach w zbiorowych stosunkach pracy, a w szczególności w charakterze strony w układach i porozumieniach zbiorowych oraz w sporach zbiorowych pracy. Tak pojmowana reprezentatywność ma charakter jednolity. Jednak w zależności od obszaru jej zastosowania różne mogą być kryteria jej ustalania.

więcej

Na podstawie oświadczenia

Ustawodawca przewidział dla sądu do wydania orzeczenia termin 30 dniowy od daty złożenia wniosku, w trybie przepisów kpc. o postępowaniu nieprocesowym. Oznacza to, że orzeczenie zapada w formie postanowienia i podlega zaskarżeniu w drodze rewizji. Postanowienie staje się skuteczne po uprawomocnieniu się. Jest to jednoznaczne z tym, że prawomocne postanowienie o stwierdzeniu reprezentatywności danej ponadzakładowej organizacji związkowej nie może być zmienione ani uchylone, ponieważ jest to orzeczenie co do istoty sprawy. Jedynie prawomocne orzeczenie oddalające wniosek sąd może zmienić w razie zmiany okoliczności. Taki sposób rozwiązania może budzić w przyszłości problemy.

więcej

Kryteria określania reprezentatywności związków zawodowych cz. II

We Francji reprezentatywność związku zawodowego jest badana przez sąd lub przez organ administracyjny pod kontrolą sądu. Brane są pod uwagę następujące kryteria:

więcej