Prawna regulacja reprezentatywności organizacji związkowych

Jak wiadomo prawna regulacja reprezentatywności organizacji związkowych pracowników i pracodawców jest ściśle związana z systemem ekonomicznym i prawnym danego kraju. Inne jest praktyczne znaczenie uznania reprezentatywności we Francji, gdzie każdy związek reprezentatywny, także związek mniejszościowy, ma prawo zawierania układu zbiorowego pracy na każdym szczeblu i w Polsce, gdzie jak dotąd, związek mniejszościowy nie ma takich uprawnień.

więcej

Owocny dialog – ciąg dalszy

Następnym warunkiem jest to, żeby była wola porozumienia i wola znalezienia pewnego wspólnego poglądu na temat uregulowania jakiegoś problemu czy dojścia do wspólnych konkluzji. Myślę, że również i z tego punktu widzenia można pozytywnie ocenić nasze obrady. Nie chodzi o to aby od razu, w ciągu jednego spotkania, rozwikłać pewne sprawy. Samo postawienie problemu, uznanie, że jest on wart rozwiązania i dalszej dyskusji to również jest sukces tego dialogu.

więcej

Kryteria reprezentatywności

Zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez organy MOP, kryteria reprezentatywności powinny być ustanowione uprzednio, tzn. zanim jest rozstrzygany konkretny problem z zakresu reprezentatywności. Jednocześnie organy MOP wymagają, ażeby były to kryteria obiektywne, a więc dające się skonkretyzować i zweryfikować. Te rygory przemawiają za uregulowaniem kryteriów reprezentatywności metodą ustawową lub układową (porozumienie generalne).

więcej

Reprezentatywność na szczeblu ponadzakładowym

Na poziomie ponadzakładowych zbiorowych stosunków pracy reprezentatywność może znajdować zastosowanie w różnych konfiguracjach. Na szczeblu lokalnym – może być ona potrzebna np. w negocjowaniu układu zbiorowego pracy dla wszystkich przedsiębiorstw występujących w danej gminie lub dla działających w gminie przedsiębiorstw określonej branży. Na szczeblu ogólnokrajowym zaś reprezentatywność może znajdować zastosowanie branżowe lub w sprawach o znaczeniu powszechnym, np. gdy chodzi o ustalanie prawa organizacji związkowych i organizacji pracodawców do udziału w Komisji Trójstronnej.

więcej

Trudności z regulowaniem reprezentatywności cz. II

Obowiązująca regulacja prawna reprezentatywności związków zawodowych, jak również organizacji pracodawców jest niepełna i nie umożliwia rozwiązywania sytuacji kolizyjnych. Dotyczy to przede wszystkim negocjowania układów zbiorowych pracy. W tej sprawie kodeks pracy stanowi, że w razie istnienia kilku reprezentatywnych organizacji związkowych, prowadzących rokowania nad układem, układ ten (zarówno ponadzakładowy jak i zakładowy) mają zawierać wszystkie te organizacje (art. 241§ 6 i art. 2415 § 6 k.p.). Wystarczy zatem, że jedna z tych organizacji odmówi podpisania układu i nie może on być zawarty. W odniesieniu do układu zakładowego, wadą jest również brak możliwości wskazania przez pracowników, w drodze referendum, związku upoważnionego do zawarcia układu zbiorowego, gdy w praktyce nie będzie związku czy związków, które spełniają wymogi art. 2415 § 1, 2 i 3 k.p.

więcej

Pojęcie reprezentatywności – ciąg dalszy

Ustawa z 13 listopada 1982 r. wprowadziła wymóg reprezentatywności związku zawodowego zgłaszającego sprzeciw wobec wejścia w życie porozumień derogacyjnych w przedsiębiorstwie dla organizacji związkowych, które nie były stronami porozumienia, a które uzyskały ponad połowę głosów w ostatnich wyborach zawodowych w przedsiębiorstwie.

więcej

Negocjowanie polegające na zasadach

Także co do meritum rozmów powinieneś mieć przewagę. Odnosi się to szczególnie do tych, którzy w innym przypadku mogliby zostać zastraszeni przez pozycyjnego negocjatora. Negocjacje oparte na zasadach pozwalają nie poddawać się i jednocześnie być uczciwym. Zasady są jak bezlitosny partner, który nie pozwoli ci poddać się presji. Jest to odmiana stwierdzenia, że „prawo znaczy potęga”.

więcej

Rozpoczęcie, prowadzenie i rozwiązywanie sporów zbiorowych

Spory indywidualne: związki zawodowe są uprawnione do obrony przed sądem indywidualnych interesów zawodowych pracowników. Ze związkami zawodowymi mogą być konsultowane wszelkie indywidualne spory pracy i wszystkie problemy związane z ich zadaniami. Związki są również uprawnione do udzielania porad prawnych i przygotowywania dokumentów do podpisu osobom, których interesów bronią. Jeśli chodzi o komisje rozjemcze (conseil des prud’hommes), organizacje związkowe biorą udział w:

więcej