Reprezentatywność partnerów społecznych w Belgii

Problemy dotyczące reprezentatywności organizacji partnerów społecznych należą do najtrudniejszych, jakie władza polityczna ma do rozstrzygnięcia w systemie demokratycznym. I rzeczywiście, pierwszą rzeczą jest pytanie o zgodność odnośnych przepisów z tekstem konstytucyjnym, np. z wolnością stowarzyszania się.

więcej

Orzekanie o istnieniu reprezentatywności

Jaki organ, sądowy czy administracyjny i w jakim trybie powinien decydować o istnieniu reprezentatywności związku zawodowego i organizacji pracodawców? Jak decyzja ta powinna być kontrolowana lub zaskarżana i przed jakim\ organem?

więcej

Reprezentatywność związkowa w praktyce sądowej w Polsce cz. II

Pojęcie reprezentatywności występuje także w innych aktach prawnych związanych z funkcjonowaniem związku zawodowego. Zgodnie z nowym brzmieniem działu XI kodeksu pracy organizacjom związkowym reprezentatywnym została przyznana zdolność do zawarcia układu zbiorowego pracy. Mówi się o pełnej zdolności do zawierania po- nadzakładowych układów zbiorowych pracy i ograniczonej zdolności układowej (do zakładowego charakteru układu zbiorowego pracy).

więcej

Reprezentatywność związkowa w praktyce sądowej w Polsce

Pojęcie reprezentatywności jako cechy związku zawodowego zostało wprowadzone po raz pierwszy do polskiego ustawodawstwa pracy ustawą z 7 kwietnia 1989 r. nowelizującą ustawę o związkach zawodowych z 1982 r. (Dz.U. nr 20 poz. 107). Ustawa ta przyznawała niektóre uprawnienia ogólno-krajowemu związkowi zawodowemu pod warunkiem, że był on reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy. Chodziło, o prawo wnoszenia rewizji nadzwyczajnej, wniosków o ustalenie wytycznych w zakresie wykładni przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wniosków o wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie.

więcej

Pojęcie reprezentatywności

Uznanie reprezentatywności związku zawodowego odbywa się na podstawie artykułu L.132-2 kodeksu pracy, wymieniającego pięć kryteriów, których odpowiednie znaczenie określone jest w orzecznictwie sądowym.

więcej

Problem reprezentatywności w Polsce – ciąg dalszy

Zdając sobie sprawę z wagi regulacji tego problemu w warunkach polskich i potrzeby wykorzystania doświadczeń zagranicznych w tym zakresie, organizatorzy konferencji zaprosili do udziału w niej w charakterze referentów: przedstawicieli nauki i sądownictwa – ze strony polskiej oraz zagranicznych specjalistów z Francji, Belgii i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Było to możliwe dzięki długoletniej współpracy polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z Ministerstwem Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego Francji, Ministerstwem Pracy i Zatrudnienia Belgii oraz Międzynarodowym Biurem Pracy.

więcej

Warunki reprezentatywności

Jeżeli utworzenie nowego związku zawodowego nie jest przedmiotem jakiegoś szczególnego zobowiązania, uprawnienia przyznawane są jedynie reprezentatywnym związkom zawodowym:

więcej

Sytuacja w związkach jest płynna

W większości jednak wypadków sąd wydaje orzeczenie na podstawie oświadczenia. Jeżeli w postępowaniu nieprocesowym sąd wyda prawomocne orzeczenie wzruszyć je może jedynie rewizja nadzwyczajna. Innym problemem jest niestabilna liczba członków. W przypadku gdy sąd wyda prawidłowe postanowienie a liczba członków ulega zmniejszeniu mogą powstać wątpliwości, w jaki sposób wzruszyć orzeczenie sądu. W sądzie przyjęto praktykę, że orzeczenie zawiera klauzulę, stwierdzić należy, że ponadzakładowa organizacja związkowa jest reprezentatywną organizacją związkową wg stanu na dzień wydanego orzeczenia. Po uprawomocnieniu takiego postanowienia, mimo zmiany liczbowego stanu członków wyrazić należy pogląd, że orzeczenie jest nadal wiążące, chociaż może to również budzić zastrzeżenia. Pojawiły się opinie, że należałoby w takiej sytuacji cofnąć orzeczenie o reprezentatywności, ale brak jest procesowych podstaw wszczęcia postępowania i określonego trybu, ponieważ ustawodawca nie przewidział takiej możliwości (dokonywania zmian lub uchylenia prawomocnych postanowień o stwierdzeniu reprezentatywności).

więcej

Określenia pojęcia i kryteriów reprezentatywności

Ustalenie współzależności i różnic między reprezentacją związkową i reprezentatywnością związkową może stanowić punkt wyjścia do określenia pojęcia i kryteriów reprezentatywności.

więcej

Właściwe władze

Ingerencja władz publicznych może mieć miejsce, gdy są one powołane do podjęcia decyzji lub sprawowania nadzoru nad organem podejmującym decyzję w sprawie uprawnienia danego związku zawodowego do uzyskania uznania od pracodawcy lub od zrzeszenia pracodawców, a także do zagwarantowania efektywnego uznania stronie pracodawców. Tymi władzami publicznymi mogą być: ministerstwa pracy (jak np. w Belgii i we Francji) lub niezależne organy sądownicze, takie jak sąd pracy lub trybunał przemysłowy (gdy do ich jurysdykcji należą spory dotyczące uznania), albo też niezależna rada posiadająca funkcje administracyjne i ąuasi-sądownicze, jak np. rady stosunków pracy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.

więcej

Metody regulacji reprezentatywności – ciąg dalszy

Regulacja reprezentatywności w porozumieniu generalnym ma tę zaletę, że łatwo ją aktualizować, jeżeli wymagają tego zmiany zachodzące w ruchu związkowym i w organizacjach pracodawców. W Polsce ta metoda regulacji została zastosowana w toku negocjacji „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym”. Uczestnicy tych negocjacji sami zadecydowali bowiem o tym, kto może wziąć w nich udział i podpisać trójstronne porozumienie, nazwane „Paktem o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania”.

więcej