Określenie reprezentatywności związku zawodowego

Po określeniu grupy reprezentowanej przy pomocy ustalonych procedur – tam gdzie one istnieją – pozostaje pytanie: jaki związek i czy w ogóle powinien być uznany za reprezentanta pracowników w tej grupie dla celów rokowań zbiorowych. Występuje tu ważny problem stwierdzenia poparcia pracowników dla związku zawodowego. Stosuje się tu różne kryteria, jednak dwa z nich są najbardziej popularne: liczba członków danego związku lub związków w porównaniu z liczbą zatrudnionych pracowników” oraz głosowanie wszystkich pracowników z grupy reprezentowanej bez względu na ich przynależność związkową. Zwykle stosuje się głosowanie tajne, które uważane jest za najlepsze. Często uważa się, że nie jest możliwa dokładna kontrola liczby członków, gdyż może ona być przedmiotem manipulacji i ingerencji politycznej. Głosowanie tajne ma tę przewagę, że gromadzi razem wszystkich pracowników, zarówno zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych, umożliwiając im swobodne wyrażenie opinii o związku zawodowym (lub związkach zawodowych). Głosowanie to umożliwia dokonanie wyboru między reprezentacją związkową, brakiem reprezentacji związkowej oraz między konkurującymi związkami zawodowymi.

„Zasada większości” jest stosowana w systemach, w których rokowania prowadzone są głównie na szczeblu przedsiębiorstwa. Jest ona bardzo trudna do wprowadzenia gdy ruch związkowy jest słaby i podzielony.

W niektórych krajach np. w Indiach wprowadzono odstępstwa od zasady większości. Mimo braku większościowego związku zawodowego, inny związek może mieć prawo do uznania. Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma silniejszego związku zawodowego, uznany może zostać związek zrzeszający 15 procent załogi. Procent ten wzrasta do 25, jeśli grupą reprezentowaną jest gałąź przemysłu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>