Określenia pojęcia i kryteriów reprezentatywności

Ustalenie współzależności i różnic między reprezentacją związkową i reprezentatywnością związkową może stanowić punkt wyjścia do określenia pojęcia i kryteriów reprezentatywności.

W sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków (art. 7 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z 23.05.1991). Na wniosek pracownika nie zrzeszonego związek może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy (art. 7 ust. 2 zdanie drugie ustawy z 23.05.1991). Istnieje więc pewna sfera, w której każdy związek zawodowy ma prawo i obowiązek działania. Dotyczy ona obrony indywidualnych praw i interesów członków danego związku oraz tych pracowników nie zrzeszonych, którzy zwrócili się do danego związku zawodowego o reprezentowanie ich indywidualnych praw i interesów.

„W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej” (art. 7 ust. 1 ustawy z 23.05.1991). Istnieje wiele problemów związanych z określeniem pojęcia „reprezentatywnego” i „najbardziej reprezentatywnego” związku zawodowego.

W literaturze i przepisach prawnych pojęcie reprezentatywności używane jest w różnych znaczeniach. Przykładem może być węgierski kodeks pracy z 1992 r., w którym pojęcie „związek reprezentatywny” używane jest także dla określenia „związek oficjalnie uznany” lub „związek upoważniony do reprezentowania pracownika wobec pracodawcy” w pewnych sprawach. Natomiast inne przepisy tego kodeksu mówią już o „reprezentatywności”, która jest niezbędnym warunkiem prawa danego związku zawodowego do zawarcia układu zbiorowego pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>