Obszary i poziomy zastosowania reprezentatywności

Z przyjętej na wstępie definicji wynika, że reprezentatywność oznacza szczególną zdolność związku zawodowego lub organizacji pracodawców do występowania w określonych sprawach. Do tych spraw należy przede wszystkim negocjowanie i zawieranie układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych. Ten obszar działalności jest dla związków zawodowych i organizacji pracodawców najistotniejszy, ponieważ w nim rozstrzyga się o najważniejszych prawach i interesach reprezentowanych przez nie zbiorowości. W konsekwencji tu budowany jest prestiż organizacji uczestniczących w negocjacjach, tak istotny z punktu widzenia ich pozycji w środowiskach, w których działają.

Reprezentatywność jest wymagana także do uzyskania prawa negocjowania porozumień generalnych. Bez posłużenia się reprezentatywnością w tej sprawie dobór partnerów społecznych do negocjacji jest bardzo utrudniony, powodzenie negocjacji – wątpliwe, a ewentualne porozumienie generalne – łatwe do zakwestionowania przez podmioty nie uczestniczące w jego zawarciu.

Podobna, jak w porozumieniach generalnych, jest rola zasady reprezentatywności w trójstronnych konsultacjach w sprawie wprowadzania w życie norm MOP. W niektórych krajach (np. we Francji) tylko reprezentatywne związki zawodowe mogą przedstawiać kandydatów w wyborach do organów przedstawicielskich załogi. W konsekwencji, takie związki uzyskują wpływ na skład tych organów oraz na ich działalność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>