Obszary i poziomy zastosowania reprezentatywności cz. II

Dyskusyjna jest potrzeba zasady reprezentatywności w dziedzinie sporów zbiorowych pracy. Można bowiem przyznać prawo wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego każdemu związkowi zawodowemu, jeżeli decyzja w tej sprawie zostanie poddana uprzedniemu referendum zainteresowanej załogi zakładu pracy, a w przypadku sporów ponad- zakładowych – odpowiedniej ponadzakładowej zbiorowości pracowników. Uzyskanie poparcia pracowników w tym trybie oznacza, że związek, który wystąpił z inicjatywą wszczęcia sporu reprezentuje w tej sprawie wolę załogi, a więc jest w sporze reprezentatywny. Przyznanie prawa wszczynania sporu zbiorowego tylko związkom spełniającym wcześniej ustalone kryteria reprezentatywności może być jednak uzasadnione dążeniem do ograniczenia liczby tych sporów, a tym samym do zapewnienia większej stabilności zbiorowych stosunków pracy.

W ustawodawstwie polskim reprezentatywność jest wymagana w innych jeszcze sprawach, które zostaną przedstawione niżej. Na poziomie zakładowym wchodzi w grę tylko reprezentatywność związków zawodowych, ponieważ nie ma tu problemów z identyfikacją właściwego pracodawcy. Posługiwanie się kryterium reprezentatywności w zakładowych zbiorowych stosunkach pracy jest potrzebne wówczas, gdy mamy do czynienia z wielością zakładowych organizacji związkowych lub zakładowych związków zawodowych. Każde z wymienionych wyżej kryteriów reprezentatywności może tu znaleźć zastosowanie. Nadto można przyjąć, że w razie uznania za reprezentatywną danej centrali związkowej, reprezentatywnymi stają się wszystkie jej jednostki organizacyjne na niższych szczeblach działania, a więc także w zakładzie pracy (przedsiębiorstwie). Jednakże takie rozwiązanie może doprowadzić do istnienia w jednym zakładzie kilku reprezentatywnych organizacji związkowych i do sytuacji kolizyjnych, w razie braku współpracy pomiędzy nimi. Może też się zdarzyć, że za reprezentatywną trzeba będzie uznać małą liczebnie zakładową organizację związkową, nie odgrywającą znaczącej roli, ale posiadającą atut przynależności do reprezentatywnej centrali związkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>