Obowiązkowe negocjacje okresowe

W przypadku nie istnienia organizacji związkowej i braku pisemnego, uzasadnionego sprzeciwu większości członków Krajowej Komisji Negocjacji Zbiorowych, minister pracy może z własnej inicjatywy łub na wniosek reprezentatywnej organizacji:

– uczynić obowiązującym na danym terytorium porozumienie lub układ już rozciągnięty na inne terytorium,

– uczynić obowiązującym w innym sektorze zawodowym układ lub porozumienie już rozciągnięte,

– uczynić obowiązującym w danej branży porozumienie międzyzawo- dowe,

– uczynić obowiązującym aneksy lub załączniki podpisane już po zawarciu porozumienia.

Wszelkie ugrupowanie lub organizacja związkowa, mające zdolność sądową, których członkowie objęci są układem lub porozumieniem zbiorowym pracy, może podjąć wszelkie działania na rzecz swoich członków wynikające z wykonywania tego układu lub porozumienia, bez obowiązku wykazania się upoważnieniem, jeżeli zainteresowany został poinformowany i nie wyraził sprzeciwu. To ugrupowanie lub organizacja związkowa mogą się też przyłączyć do już rozpoczętego działania we wspólnym interesie swoich członków.

Obowiązkowe negocjacje okresowe: ustawa przewiduje pewną liczbę obowiązkowych negocjacji okresowych bądź na szczeblu branży, bądź na szczeblu przedsiębiorstwa. Negocjacje te dotyczą:

– wynagrodzeń,

– zaszeregowań,

– wymiaru i rozkładu czasu pracy,

– stałego kształcenia zawodowego,

– warunków prawa wyrażania opinii przez pracowników.

Wymóg negocjowania wynagrodzeń istnieje zarówno na szczeblu branży jak i przedsiębiorstwa:

– na szczeblu branży, przedsiębiorstwa związane układem lub porozumieniem zawodowym zbierają się przynajmniej raz na rok w celu negocjowania wynagrodzeń.

– na szczeblu przedsiębiorstwa, pracodawca ma obowiązek negocjowania raz do roku wynagrodzeń realnych. Jeżeli pracodawca nie wystąpi z taką inicjatywą w okresie przekraczającym 12 miesięcy, negocjacje obowiązkowo rozpoczyna się na wniosek reprezentatywnej organizacji pracowników.

Organizacje związane układem branżowym lub porozumieniami zawodowymi zbierają się przynajmniej raz na 5 lat w celu zbadania konieczności zmiany taryfikatora zaszeregowań pracowników (L. 132-12).

W przedsiębiorstwach, w których istnieje jedna lub kilka sekcji związkowych, pracodawca obowiązany jest do corocznego podejmowania negocjacji dotyczących rzeczywistej długości czasu pracy. Z braku inicjatywy ze strony pracodawcy, reprezentatywna organizacja związkowa może złożyć wniosek o podjęcie w tej sprawie negocjacji, które są wówczas obowiązkowe (L. 132-27).

Kształcenie zawodowe – na szczeblu branży istnieje wymóg negocjacji w tej sprawie co 5 lat (L.933-2): w przedsiębiorstwie, jeżeli strony tego chcą, istnieje możliwość negocjacji na ten temat co roku (ustawa pięcioletnia w sprawie zatrudnienia7). Ustawa pięcioletnia stwarza możliwość corocznego negocjowania co do skracania czasu pracy we wszystkich przedsiębiorstwach mających sekcję związkową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>