Negocjowanie porozumień i układów zbiorowych pracy

Porozumienia i układy: związki zawodowe, których zadaniem jest ochrona praw i interesów zawodowych osób określonych w ich statucie, otrzymały ustawową zdolność do negocjowania i podpisywania układów i porozumień zbiorowych pracy. Układ zbiorowy zawierany jest pomiędzy jedną lub kilkoma organizacjami związkowymi pracowników, uznanymi za reprezentatywne na szczeblu krajowym lub które udowodniły swoją reprezentatywność w zakresie stosowania układu, i jedną lub kilkoma organizacjami związkowymi pracodawców lub jednym lub kilkoma pracodawcami indywidualnie.

Przedstawiciele organizacji związkowych zawierają układ w imieniu organizacji na podstawie:

– postanowienia statutowego tej organizacji lub

– specjalnego postanowienia tej organizacji lub

– specjalnych pisemnych upoważnień, które otrzymują indywidualnie od członków.

Układy zbiorowe branżowe i porozumienia zawodowe i między- zawodowe – w przypadku, gdy wypowiedzenie złożyła organizacja związkowa, która jako jedyna podpisała układ w danym obszarze terytorialnym lub zawodowym, zakres stosowania tego układu zostaje w konsekwencji zmieniony.

Jeżeli organizacja związkowa przystępuje do porozumienia w całości, ma ona te same prawa i obowiązki co strony, które je podpisały. Jeżeli zgoda na przystąpienie do układu prowadzi do rozszerzenia jego stosowania o nowy obszar terytorialny lub zawodowy, jego zakres stosowania zostaje tym samym zmieniony.

Układy i porozumienia zbiorowe w przedsiębiorstwie – negocjowane są przez pracodawcę i organizacje związkowe reprezentatywne w tym przedsiębiorstwie. Mogą być one zawierane na szczeblu zakładu lub grupy zakładów. W skład delegacji związkowej musi wchodzić delegat związkowy. Każdy związek zawodowy może włączyć w skład swojej delegacji innych pracowników przedsiębiorstwa, ich liczba określona jest porozumieniem stron: wynosi ona w przypadku braku porozumienia przynajmniej tyle samo, co liczba delegatów związkowych. Obecność stałych członków związków zawodowych spoza przedsiębiorstwa jest możliwa jedynie na podstawie porozumienia, lub jeżeli wynika ze zwyczaju (orzecznictwo).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>