Na podstawie oświadczenia

Ustawodawca przewidział dla sądu do wydania orzeczenia termin 30 dniowy od daty złożenia wniosku, w trybie przepisów kpc. o postępowaniu nieprocesowym. Oznacza to, że orzeczenie zapada w formie postanowienia i podlega zaskarżeniu w drodze rewizji. Postanowienie staje się skuteczne po uprawomocnieniu się. Jest to jednoznaczne z tym, że prawomocne postanowienie o stwierdzeniu reprezentatywności danej ponadzakładowej organizacji związkowej nie może być zmienione ani uchylone, ponieważ jest to orzeczenie co do istoty sprawy. Jedynie prawomocne orzeczenie oddalające wniosek sąd może zmienić w razie zmiany okoliczności. Taki sposób rozwiązania może budzić w przyszłości problemy.

Krótki, 30 dniowy termin dla rozstrzygnięcia sprawy może być przyczyną stwierdzenia reprezentatywności jedynie na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, co w efekcie może prowadzić do ustaleń nie odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy.

W większości wniosków, które zostały złożone do sądu podstawą wydania orzeczenia było złożone do akt oświadczenie osób upoważ- nionych do reprezentowania danej ponadzakładowej organizacji związkowej, odnośnie liczby członków i jej stosunku do liczby pracowników.

W trzech sprawach złożono informacje poszczególnych zakładów pracy, na terenie których działają jednostki organizacyjne o liczbie pracowników i ilości członków danego związku oraz płaconych składkach. W dwóch sprawach złożono wyciągi z protokołów walnych zebrań z listami delegatów oraz sposobem wyłaniania delegatów (na podstawie dołączonego regulaminu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>