Kryteria służące wyłanianiu organizacji związkowej

Reprezentatywną organizacją związkową, uprawnioną do zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, powinien być, według omawianego projektu, związek zawodowy reprezentatywny w skali ogólnokrajowej, oraz organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę pracowników, dla których układ ponadzakładowy ma być zawarty.

Za reprezentatywną organizację związkową, w zakresie prowadzenia rokowań i podpisania zakładowego układu zbiorowego pracy, powinna być uznana tylko ta zakładowa organizacja związkowa, która uzyskała poparcie największej liczby pracowników zakładu.

Kryteria służące wyłanianiu organizacji związkowej, reprezentatywnej dla prowadzenia negocjacji układowych, powinny znaleźć zastosowanie także do wyłaniania organizacji związkowej uprawnionej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego.

Co się tyczy ustalania i kontroli reprezentatywności, to obie te sprawy powinny być załatwiane w procedurze sądowej. Powinna ona jednak być uregulowana tak, ażeby sąd miał większe możliwości badania stanu faktycznego i ażeby było łatwiejsze zaskarżanie orzeczenia sądu przez zainteresowane strony.

Przedstawionym tu propozycjom regulacyjnym można zapewne przeciwstawić rozwiązania alternatywne. Autorzy wyrażają nadzieję, że ich artykuł zapoczątkuje dyskusję w tej sprawie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>