Kryteria reprezentatywności

Zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez organy MOP, kryteria reprezentatywności powinny być ustanowione uprzednio, tzn. zanim jest rozstrzygany konkretny problem z zakresu reprezentatywności. Jednocześnie organy MOP wymagają, ażeby były to kryteria obiektywne, a więc dające się skonkretyzować i zweryfikować. Te rygory przemawiają za uregulowaniem kryteriów reprezentatywności metodą ustawową lub układową (porozumienie generalne).

Reprezentatywność może być ustalana według kryterium nominacji. Oznacza to, że ustawodawca albo strony porozumienia generalnego określają w swoich postanowieniach imiennie te związki zawodowe i organizacje pracodawców, które należy uważać za reprezentatywne. Takie rozwiązanie zastosowano np. we Francji, gdzie decyzją rządową uznano za reprezentatywne określone z nazwy centrale związkowe.

Nie oznacza to jednak, że ustawodawca lub strony porozumienia mogą posługiwać się kryterium w sposób dyskrecjonalny. Przeciwnie, muszą dążyć do wskazania organizacji reprezentujących najważniejsze (np. ze względu na liczbę członków, prestiż społeczny lub prowadzoną działalność) środowiska związków zawodowych lub pracodawców. W przeciwnym razie nastąpiłby rozziew między reprezentatywnością formalną, a reprezentatywnością rzeczywistą.

Określanie reprezentatywności według kryterium liczbowego, polega na uznaniu za reprezentatywne tych związków zawodowych i organizacji pracodawców, które mają największą lub określoną, wymaganą przepisami lub porozumieniem, liczbę członków. Kryterium to jest, w gruncie rzeczy, najważniejszym czynnikiem także przy nominacji polegającej na wskazaniu, które konkretne organizacje należy uznać za reprezentatywne. Nadaje się ono do zastosowania na wszystkich szczeblach: zakładowym i ponadzakładowych.

Wymagana liczba członków jest określana wprost (np. w Bułgarii) lub pośrednio (np. procentem głosów uzyskanych przez kandydatów danego związku zawodowego w wyborach do organów przedstawicielskich załogi, jak to ma miejsce na Węgrzech).

Ustalanie reprezentatywności według kryterium desygnacji polega na tym, że w przypadku istnienia w danym zakładzie, gałęzi pracy lub zawodzie kilku organizacji związkowych lub organizacji pracodawców, zainteresowani pracownicy lub pracodawcy desygnują sami organizację, która ma ich reprezentować w danej sprawie lub w danym czasie we wszystkich sprawach (model północnoamerykański).

Desygnacja odbywa się zwykle w drodze referendum, które jest łatwe do przeprowadzenia na poziomie zakładu pracy, a trudne na szczeblu ponadzakładowym. Zaletą tego kryterium jest możliwość dokonywania zmiany desygnowanej organizacji, stosownie do zmian zachodzących w ruchu związkowym. Zmusza to organizacje związkowe i organizacje pracodawców do zabiegania o poparcie dla swoich działań i to nie tylko wśród swoich członków, ale także wśród innych pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>