Kryteria określania reprezentatywności związków zawodowych

W systemach charakteryzujących się pluralizmem związkowym, w ustawodawstwie i praktyce wielu krajów pojawiło się pojęcie (najbardziej) reprezentatywnego związku zawodowego. Mimo, że pojęcie to zwykle nie zakłada automatycznego uznania, jednak daje to związkowi zawodowemu prawo reprezentowania pracowników w krajowych organach konsultacyjnych, w rokowaniach zbiorowych na szczeblu central- nym oraz w negocjacjach na szczeblu branżowym i przedsiębiorstwa, oczywiście w zależności od przyjętego systemu stosunków zawodowych. Stwierdziliśmy również, że dla celów rokowań zbiorowych uznanie jest sprawą swobodnej decyzji pracodawców. Natomiast gdy organizacja domaga się prawa do reprezentacji pracowników (lub kategorii pracowników) na szczeblu krajowym w instytucjach tworzonych przez rząd (np. w krajowych organach konsultacyjnych), w niektórych krajach istnieje szereg procedur i reguł formalnych, których należy przestrzegać.

W Belgii organizacje pracowników, które chcą być reprezentowane w Centralnej Radzie Ekonomicznej (‚Central Economic CouncU) i w Krajowej Radzie Pracy (National Labour CouncU) są oceniane z punktu widzenia ich zasięgu geograficznego, ogólnoprzemysłowego i międzybran- żowego, ich stabilności i liczby członków. Zgodnie z ustawą dotyczącą układów zbiorowych i komisji mieszanych, organizacje te muszą mieć co najmniej 50 000 członków. Przyjmuje się, że organizacje zawodowe, branżowe i ogólno-przemysłowe, zrzeszone w tych organizacjach, również mają charakter reprezentatywny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>