Kryteria określania reprezentatywności związków zawodowych cz. II

We Francji reprezentatywność związku zawodowego jest badana przez sąd lub przez organ administracyjny pod kontrolą sądu. Brane są pod uwagę następujące kryteria:

– prawdziwość danych dotyczących organizacji i jej działań: liczba członków związku zawodowego: liczba zwolenników, tj. osób, które mogą być zmobilizowane (np. dla celów głosowania, czy działań zbiorowych):

– autentyczność organizacji: niezależność administracyjna i finansowa, wpływ pracodawców: składki członkowskie: doświadczenie i okres istnienia organizacji.

Ustawodawstwo francuskie (Ustawa 133-2) określa kryteria reprezentatywności związku zawodowego: członkowstwo, niezależność, składki, doświadczenie i staż, patriotyczna postawa w czasie okupacji. Badanie reprezentatywności przez sąd lub przez organ administracyjny odbywa się głównie w przypadku negocjacji na szczeblu przedsiębiorstwa i bardzo rzadko na szczeblu branżowym.

W wielu krajach kryteria reprezentatywności zostały określone i uzgodnione w drodze wzajemnego porozumienia. W Holandii zgodnie z wytycznymi Rady Społecznej i Ekonomicznej (SEC) dotyczącymi reprezentatywności, aby być uznaną za reprezen- tatywną, organizacja musi spełniać następujące kryteria: forma zrzeszenia, pełna zdolność prawna przez co najmniej dwa lata, zadanie służenia społeczno-ekonomicznym interesom członków, niezależność wobec drugiego partnera społecznego w podejmowaniu decyzji i w sprawach finansowych, wystarczająca stabilność i solidność organizacyjna i finansowa i „większa od znikomej liczba członków”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>