Komitet przedsiębiorstwa

W przypadku, gdy liczba stale zatrudnionych pracowników spada poniżej 50 osób, zniesienie mandatu zależy od porozumienia między pracodawcą i ogółem reprezentatywnych organizacji związkowych. W braku takiego porozumienia konieczna jest decyzja dyrektora departamentu pracy i zatrudnienia. Komitet przedsiębiorstwa: związki zawodowe biorą udział w jego pracach:

– bezpośrednio poprzez wyznaczenie delegata związkowego,

– poprzez podpisanie układu dotyczącego utworzenia komitetu przedsiębiorstwa, jego likwidacji, składu, działania, itd…

Każdy związek zawodowy afiliowany przy organizacji reprezentatywnej na szczeblu krajowym jest uznawany za reprezentatywny w przedsiębiorstwie. W przedsiębiorstwach zatrudniających 50 lub więcej pracowników komitet przedsiębiorstwa istnieje z mocy prawa. Natomiast w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 20 pracowników, stworzenie komitetu uzależnione jest od podpisania porozumienia zbiorowego negocjowanego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Również likwidacja komitetu wymaga porozumienia między pracodawcą i wszystkimi organizacjami związkowymi.

Skład: – poza wybieranymi członkami, każda organizacja związkowa może wyznaczyć jednego przedstawiciela wchodzącego w skład komitetu. Wybory’: – pracodawca zwraca się do organizacji związkowych z prośbą o przygotowanie listy kandydatów. W pierwszej turze jedynie reprezentatywne związki zawodowe mogą przedstawiać listy. Te związki zawodowe zawierają przedwyborcze porozumienie, określające m.in. podział mandatów.

Przedstawiciele związkowi w komitecie: wyznaczony przez organizację związkową przedstawiciel związkowy obecny jest na zebraniach, z doradczym prawem głosu. Delegaci załogi: związki zawodowe biorą udział bądź bezpośrednio, bądź też przez podpisanie porozumień i układów. W przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 11 pracowników delegaci załogi mogą być wyznaczeni w drodze układu zawartego pomiędzy pracodawcą i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Podobnie mogą być ustanowieni delegaci zakładu, warunki wyborów są wówczas określane przez organ zarządzający zakładem i organizacje związkowe.

Co dwa lata organizacje związkowe proszone są o przygotowanie list wyborczych na wybory delegatów załogi. Do reprezentatywnych organizacji związkowych należy m.in. zawarcie przedwyborczego układu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>