Dla celów rokowań zbiorowych

Uznanie związku zawodowego dla celów rokowań zbiorowych ma bezpośrednie znaczenie dla stron, gdyż efektywność mechanizmu rokowań zbiorowych – oraz całego systemu stosunków zbiorowych – w dużym stopniu zależy od uznania stron za uprawnionych i kompetentnych przedstawicieli ich wyborców. Innymi słowy, uznanie stron jest warunkiem sine qua non rzeczywistych negocjacji.

Uznanie strony pracodawców przez związki zawodowe rzadko stwarzało problemy, uznanie związków zawodowych przez pracodawców (tzn. odmowa uznania związku przez pracodawców) często rodziło poważne kontrowersje. Historia ruchu związkowego w wielu krajach charakteryzowała się ciągłą walką związków zawodowych o uznanie za uprawnionych przedstawicieli pracowników. Dla uniknięcia sporów na tle uznania obecnie określone są w większości przypadków, dobrowolne lub ustawowe zasady.

Uznanie związków zawodowych lub przedłużenie takiego uznania przez pracodawców zależało dawniej od „ekonomicznej” siły związków – umożliwiającej zmuszenie pracodawców do uznania tych związków’ za upoważnionych przedstawicieli pracowników, albo od dobrowolnego zaakceptowania przez pracodawców rokowań zbiorowych, a tym samym związków jako uprawnionych partnerów rokowań. Pojęcie „uznania związków zawodowych” pojawiło się stopniowo w różnych gałęziach przemysłu, a z czasem w różnych przedsiębiorstwach. Obecnie nasiliły się kontrowersje wokół tego problemu, a kwestia prawidłowego uprzedniego określenia kryteriów reprezentatywności została włączona do programów pracy rządów i samych związków zawodowych. Kontrowersje wokół uznania związków zawodowych powstają w sytuacjach: gdy kilka związków zawodowych rywalizuje w dążeniu do uzyskania uznania i praw do reprezentacji, gdy pracodawca odmawia uznania związku zawodowego, lub gdy brak jest porozumienia co do odpowiedniego zakresu lub obszaru rokowań zbiorowych, tak jak np. przy określeniu grupy reprezentowanej w rokowaniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>