Cofnięcie i wprowadzenie w życie uznania

W większości obecnie obowiązujących procedur przewiduje się możliwość cofnięcia uznania przyznanego związkowi zawodowemu. W krajach Ameryki Północnej istnieją procedury rozwiązywania sporów na tle uznania, które przewidują możliwość unieważnienia uznania w drodze tzw. wyborów delegalizacyjnych. Obserwuje się znacznie mniej wyborów delegalizacyjnych, niż wyborów legalizacyjnych.

Nie ma analogii między Europą kontynentalną, a na przykład krajami Ameryki Północnej w kwestii wprowadzenia w życie uznania. W Ameryce Północnej podstawowym celem procedur w sprawie uznania jest nakłonienie opornych pracodawców do podjęcia rokowań zbiorowych z właściwym związkiem zawodowym. Wprowadzenie w życie uznania lub nakazu właściwej władzy dotyczącego podjęcia rokowań może zazwyczaj nastąpić albo poprzez nałożenie kar albo przez objęcie tych spraw procedurą rozwiązywania sporów.

W Europie problem uznania pozostawiono woli stron. Pracodawcy nie są prawnie zobowiązani do uznania związku zawodowego. W tej sytuacji najczęściej same strony uzgadniają, kto będzie stroną rokowań zbiorowych. Poza tym, zamiast przyznawania wyłącznych praw do rokowań związkowi większościowemu, kraje te wolą tworzyć reprezentację pluralistyczną, bo przeważa w nich pluralistyczny ruch związkowy. Ponadto, w większości państw europejskich związek zawodowy reprezentuje, z prawnego punktu widzenia, tylko swoich członków, nawet jeżeli w praktyce pracodawca rozciągnie zakres porozumienia na wszystkich pracowników, bez względu na to czy są oni członkami związku zawodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>