Category Porady biznesowe

Negocjacje a wspólne interesy

Prawie zawsze będziesz chciał jako negocjator poszukiwać rozwiązań, które usatysfakcjonują również drugą stronę. Jeżeli klient czuje się oszukany po dokonaniu zakupu, oznacza to, że przegrał także sprzedawca, bo może stracić klienta i ucierpi jego reputacja. Gdy druga strona nie dostaje absolutnie nic, to rezultat ten jest gorszy dla ciebie, niż gdy czuje się ona ułagodzona. W każdym nieomal przypadku twoja satysfakcja zależy od tego, w jakim stopniu spowodowałeś, że druga strona czuje się wystarczająco zadowolona z porozumienia, aby z nim żyć.

więcej

Cel negocjacji

Celem negocjacji jest osiągnięcie porozumienia, a więc podjęcie przez obie strony wspólnej decyzji. Autorzy formułują w związku z tym prosty wniosek: jeżeli chcesz, aby oni podjęli decyzję, nie utrudniaj im tego. Jest to prawda tak oczywista, a jednocześnie tak często lekceważona w negocjacjach! Brak zrozumienia drugiej strony i koncentracja wyłącznie na własnych interesach zbyt często prowadzą do impasu i załamania się rozmów, aby traktować je jako zjawiska przypadkowe.

więcej

Zastosowanie przepisów dotyczących badania reprezentatywności

Artykuł L. 133-3 kodeksu pracy – od chwili uchwalenia ustawy z dnia 13 listopada 1982 r., każde porozumienie zbiorowe, z wyjątkiem porozumienia na szczeblu przedsiębiorstwa, może zostać rozciągnięte niezależnie od tego, czy negocjowane było w komisji parytetowej, czy w komisji mieszanej.

więcej

Z czym jest związany problem reprezentatywności?

Nie było też zasadniczych różnic poglądów w kwestii równego traktowania związków zawodowych a reprezentatywności tych związków, w ściśle określonych sprawach. Rozróżnienie pomiędzy prawami, które przysługują wszystkim związkom zawodowym na zasadzie prawa zrzesza- nia się, w oparciu o zasady niezależności i samorządności związków zawodowych nie jest podważone przez to, że niektórym związkom zawodowym, reprezentatywnym czy najbardziej reprezentatywnym, przyznaje się prawo występowania w imieniu pracowników. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wyniki działania związku reprezentatywnego mają dotyczyć wszystkich pracowników, zarówno zrzeszonych jak i nie zrzeszonych.

więcej

Wyłączne prawa do prowadzenia rokowań i brak wyłącznych praw

Na świecie stosuje się głównie dwa systemy uznania: przyznawanie wyłącznych praw do rokowań największemu związkowi zawodowemu (np. w Stanach Zjednoczonych) i przyznawanie praw do rokowań „najbardziej reprezentatywnym związkom zawodowym” (np. w Belgii, Francji, we Włoszech i w Holandii).

więcej

Różne rodzaje reprezentatywności organizacji związkowych cz. II

W branży lub przemyśle: zazwyczaj ten rodzaj reprezentatywności łączy z innymi poziomami, z jednej strony ze szczeblem przedsiębiorstw, a z drugiej strony ze szczeblem międzyzawodowym. Sugeruje on chęć przyznania przez ustawodawcę pierwszeństwa negocjacjom branżowym i aby to osiągnąć, musi on ustalić szczególne kryteria uznania wyspecjalizowanych central związkowych za reprezentatywne, albo jakościowe, np. konieczność należenia do krajowej federacji między- branżowej, albo ilościowe, jak konieczność udowodnienia swej obecności w przedsiębiorstwach danej branży poprzez wybory, mające na celu zapewnienie obecności związkowej w organach załogi, takich jak komitety zakładowe czy lokalne przedstawicielstwa pracowników, ustanowionych w zakładach produkcyjnych. Połączenie tych wszystkich elementów jest zresztą możliwe i ma tę zaletę, że sprzyja zrównywaniu świadczeń socjalnych (cohesion sociale) pracowników jednego sektora gospodarczego, uniemożliwiając w ten sposób pracodawcom tego sektora wprowadzanie różnic w zakresie warunków pracy (społeczny „dumping” dotyczący płac, długości czasu pracy i innych przywilejów).

więcej

Reprezentatywność na szczeblu zakładowym

Według art. 2412 k.p. reprezentatywność na szczeblu zakładowym wchodzi w grę w razie zawierania układu zbiorowego, ale dopiero w ostateczności. Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zbiorowego pracy przysługuje bowiem każdej zakładowej organizacji związkowej. Rokowania nad układem zbiorowym mogą być też prowadzone przez wspólną reprezentację wszystkich organizacji związkowych, istniejących w danym zakładzie pracy, a – w razie niewyłonienia wspólnej reprezentacji – przez działające wspólnie wszystkie zakładowe organizacje związkowe lub niektóre z tych organizacji wraz ze wspólną reprezentacją pozostałych organizacji związkowych. Dopiero gdy nie wszystkie organizacje związkowe, spośród istniejących w zakładzie pracy, przystąpią do rokowań, ma zastosowanie zasada reprezentatywności, oparta na kryterium liczbowym. Rokowania mogą być bowiem prowadzone tylko przez te organizacje związkowe, które zrzeszają łącznie co najmniej 50% pracowników i wyłonią wspólną reprezentację lub przystąpią do wspólnych rokowań. Układ zawierają wtedy wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania.

więcej

Procedury dobrowolne i obowiązkowe

W niektórych krajach opracowano procedury uznania związków zawodowych, które mogą mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Procedury dobrowolne określone są przez strony w porozumieniu dwu- lub trójstronnym lub odpowiadają przyjętej praktyce. Procedury obowiązkowe są ustanowione przez prawo i zmuszają pracodawcę do uznania związku zawodowego lub związków zawodowych w określonych warunkach.

więcej

Procedury dobrowolne i obowiązkowe – ciąg dalszy

W Europie poszczególni pracodawcy nie musieli podejmować decyzji o uznaniu, gdyż dla związków zawodowych właściwym interlokutorem było zawsze zrzeszenie pracodawców. Uznawało ono związek zawodowy w imieniu wszystkich swoich członków. Stanowisko danego pracodawcy, wynikało z zaangażowanego w rokowania ze związkiem zawodowym faktu jego przystąpienia do zrzeszenia pracodawców.

więcej

Pojęcie reprezentatywności

Reprezentatywność związku zawodowego lub organizacji pracodawców oznacza ich szczególną zdolność do występowania w określonych sprawach w zbiorowych stosunkach pracy, a w szczególności w charakterze strony w układach i porozumieniach zbiorowych oraz w sporach zbiorowych pracy. Tak pojmowana reprezentatywność ma charakter jednolity. Jednak w zależności od obszaru jej zastosowania różne mogą być kryteria jej ustalania.

więcej

Określenie podmiotów objętych rokowaniami zbiorowymi

Bez względu na obowiązujący system, przed uznaniem związku zawodowego należy określić grupę pracowników (tzw. grupa reprezentowana) w stosunku do której związek ten będzie wykonywał prawa przedstawicielskie. Ma to szczególne znaczenie w systemach, które zastosowały zasadę wyłącznej reprezentacji. Skład grupy reprezentowanej może określić reprezentatywność wnioskującego związku zawodowego.

więcej