Monthly Archives Wrzesień 2017

Negocjuj, stosując obiektywne kryteria – dalszy opis

Każde z kryteriów, jakie proponuje druga strona, staje się dla ciebie narzędziem, które możesz zastosować do przekonania ich. Twoje argumenty są tym bardziej przekonujące, w im większym stopniu przedstawiane są za pomocą ich kryteriów. Jednocześnie tym trudniej będzie im odrzucić stosowanie tych kryteriów w stosunku do danego problemu. „Powiedział pan, że pan Jones sprzedał dom obok za 160000 dolarów. Uważa pan, że ten dom powinien być sprzedany za tyle, za ile podobne domy w sąsiedztwie, prawda? W takim razie sprawdźmy, za ile sprzedano domy na rogu Ellsworth i Oxford oraz Broadway i Dana”. Ustępowanie jest szczególnie trudne, wymaga bowiem akceptacji czyjejś propozycji.

więcej

Wymóg reprezentatywności

Określenie: „ogólnokrajowy związek zawodowy, reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy” rodzi trudności interpretacyjne. W piśmiennictwie zaproponowano, aby rozumieć przez nie związek posiadający takie cechy w subiektywnym przekonaniu pracowników większości zakładów pracy. Sąd Najwyższy zaś poszedł w kierunku obiektywnego kryterium tej reprezentatywności. W jednym z orzeczeń stwierdził bowiem, że w omawianym przypadku o reprezentatywności związku decyduje posiadanie przezeń organizacji w większości zakładów pracy w kraju, niezależnie od liczby członków zrzeszonych w danym związku, bo nie do nich ustawa odnosi wyrażenie „reprezentatywność”. Mimo tych prób interpretacyjnych, omawiane kryterium reprezentatywności będzie zapewne nadal trudne do stosowania w praktyce.

więcej

Uprawnienia przysługujące związkom zawodowym

Reprezentatywność związku zawodowego jest to pewna cecha, pewna forma „kwalifikowanej” reprezentacji praw i interesów pracowników. Jest to wymóg prawny lub/i faktyczny (ze strony drugiego partnera społecznego), który musi być spełniony, aby dany związek zawodowy mógł działać w określonej dziedzinie dla osiągnięcia określonego celu (podpisać układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie, wejść do danej organizacji np. Trójstronnej Komisji Ekonomiczno- -Społecznej lub ogłosić strajk). Reprezentatywność jest ściśle związana z odpowiedzialnością za powzięte zobowiązania (reprezentatywność = odpowiedzialne reprezentowanie). Jej kształt zależy od tego na jakim poziomie (przedsiębiorstwo, region, kraj) rozpatrujemy ten problem.

więcej

Podejmujemy ambitną próbę

Problematyka konferencji pt. „Reprezentatywność partnerów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy” jest w warunkach dynamicznego procesu transformacji ustrojowej szczególnie ważna. Pluralizm w polskim ruchu związkowym zaowocował rozbudowaniem tego ruchu. Powstało wiele organizacji związkowych, które funkcjonują w różnych formach. Stąd też określenie – pełne i definitywne – zasad oraz kryteriów reprezentatywności zwdązków zawodowych jest sprawą bardzo aktualną.

więcej

Wykorzystanie wszystkich twoich zasobów w negocjacji cz. II

Pomyśl jak czułbyś się, przychodząc na rozmowę na temat nowej pracy, nie mając żadnej innej oferty, a jedynie jakieś niepewne wskazówki. Pomyśl, jak przebiegałyby rozmowy na temat płacy. A teraz porównaj to z sytuacją, gdy miałbyś dwie oferty. Jak przebiegałyby negocjacje płacowe? Różnica tkwi w twojej sile.

więcej